Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII

INLEIDING

baar, kunnen daarvoor geen juiste inzichten doen verkrijgen. Ernstig onderzoek, grondige studie van het voorgevallene, zijn noodig om te geraken tot de kennis der gegevens, die tot grondslag kunnen dienen voor juiste gevolgtrekkingen en voor het opbouwen van oordeelkundige besluiten.

Het arbeidsveld voor deze taak is buitengewoon ruim en veelomvattend. Een geschiedschrijver zou er zijn levensdoel in kunnen vinden. Het ligt daarom voor de hand, dat wij ons moeten bepalen tot nasporingen omtrent, en beschrijving van een deel der gebeurtenissen, in de hoop en de verwachting, dat ook anderen hunnerzijds dien weg zullen inslaan. Zoodat ten slotte door meervoudige, van elkaar onafhankelijke werkkrachten, verricht zal worden, wat voor een enkel individu te omvangrijk en te zwaar moest zijn.

Het doel van dit werk is, in dezen zin, een poging te doen om voor een korte, doch hoogst belangrijke periode van den wereldoorlog het gordijn op te halen, dat de werkelijkheid omtrent het gebeurde thans nog vrij algemeen onttrekt aan den blik en aan het oordeel van belangstellenden; vooral van nietmilitairen, die tijd en gelegenheid missen, om zich met diepgaande militaire studiën bezig te houden.

Er zijp in het buitenland, vooral in den laatsten tijd, talrijke werken over den oorlog in het licht verschenen; veelal zijn zij samengesteld naar aanteekeningen in dagboeken, rapporten, verhalen van „ooggetuigen", enz» Reeds bij oppervlakkige kennismaking toonen zij menigmaal te zijn ingegeven door eenzijdigheid of tendenz, door haat of wraakzucht. Veelal behelzen ze onnauwkeurige of onjuiste oordeelvellingen, en worden de gebeurtenissen er niet met voldoende nauwgezetheid in haar oorspronkelijken samenhang in behandeld.

Sluiten