Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TV.jOggJDgRACHTEW EN OPERATIEPLANNEN

nauwgezette nasporingen hebben plaats gehad.

Dr. Gradnauer, de voorzitter der subcommissie, schrijft in het^Vorwort", dat de betrokken deskundigen met bijgfenderen nadruk de aandacht vestigen op de aanwijzingen voor het feit, dat Rusland zich reeds verscheiden maanden vóór den moord van Serajewo op den oorlog zou hebben voorbereid.

Wij vinden dus in dit zeer belangrijke geschrift voorshands een volledige bevestiging van hetgeen wij dienaangaande reeds als onze zienswijze uitspraken.

De in Rusland in beslag genomen militaire bescheiden en de door de Sowjet-regeering gepubliceerde of op andere wijze bekend gemaakte staatsstukken zijn in den oorspronkeHjken toestand uit de archieven verkregen.

Er zijn ook gewichtige redenen gevonden om te kunnen aannemen, dat andere staten van de TripleEntente één lijn getrokken hebben met de Tsaristische regeering. Maar de Commissifi spreekt daaromtrent nog geen bepaald oordeel uit.

De rapporten der deskundigen en de door hen overgelegde bewijzenuit de Duitsche, OostenrijkschHongaarsche en Russische staatsstukken, uit het Engelsche werk over den wereldoorlog van den admiralenrstaf en uit verschillende officieele Fransche opgaven, zijn door de Commissie onderzocht. Zij heeft in de eerste plaats geconstateerdpdat noch in Duitschland, noch in Oostenrijk-Hongarije voorschriften uitgevaardigd zijn, die het karakter van een geheime mdïilisatie zouden hebben gedragen.

De vraag of Rusland geruimen tijd vóór de offiaeele mobilisatie in het geheim rechtstreeks maatregelen getroffen heeft tot voorbereiding op den oorlogstoestand, moet nog, nader opgehelderd worden.

Sluiten