Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 STRIJDKPACHTJW CT; «iWfftWg^TOH;

«aldoor de verschanste legerplaats van M«K en de werken van Diedenhoven. De buitenwerken van Metz, gelegen op ten minste 15 k.m. van de vering, werden voortgezet naar het ^&iidóosten met in beton aangelegde loopgraven en gttchutemplacemeüten, tot de halfpermanente werken van Mörchingen (Morhange), op 40 k.m. van Metz* Oostwaarts daarvan, op 12 Kan. afstand, begonnen de doorsneden terreinen, met vijvers en moerassen, van Dieuze en Saarburg, terwijl laatstgenoemde plaats weer vri»ï'»abij de Vogezen lag. Het is dus niet aan twijfel onderhevig» dat een Fransen offensief in den Elzas en Lotharingen op krachtigen tegenstand zou aijngestuit en dat het niet op een snel doordringen in Duitschland had kunnen rekenen» Zooals nader zal blijken, was dit ook het gevoelen van hoogst bekwame Fransche legerbevelhebbers.

Dat België in 1914 met Frankrijk onder één deken lag en tegen Duitschland vijandig opgetseden zou zijn, óók indien zijn neutraliteit «et ge1 schonden .was, is wel beweerd, maar nog met | bewezen. Maar als het inderdaad gehéjjfd was, zouDuitschland zich toch niet, door zijn imperialistische rechtsverkrachting, den haat en de verachting van nagenoeg het gansche mettschdom op den hals gehaald hebben. Bovendien, de gewetenlooze schending van Belgiè%. onzijdigheid^-is de oorzaak geweest van ernstige militaire misslagen» En ze heeft ook geleid tot een reeks vai^dmt een moreel oogpunt, kwalijk goed te praten handelingen? mede tengevolge waarvan het Duitsche volk op dit oogenblik, ruim drie jaar na het einde van den oorlog, nog gedompeld is in een oceaan van leed en ellende; en die ook voor tal van andere natiën, zelfs voor zoodanige, die in 't gcbeeliniet aan den oorlog hebben deelgenomen, op maatschappelijk en économisch gebied, tot onberekenbare na-

Sluiten