Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

Belgische neutraliteit. Hij schrijft dat er positieve redenen bestaan voor de meening, dat Frankrijk België bedreigt over de geheele gemeenschappelijke grens; hetgeen evenwel niet bewezen geworden is. Ook wijst hij er op, dat het denkbeeld van een omvattende operatie uit het Noorden ongetwijfeld tot de combinatiën der Entente Cordiale behoort. Anders zou het Nederlandsche plan om een fort bij Vlissingen te bouwen, te Parijs en te Londen niet tot zooveel hartstochtelijk geschreeuw aanleiding gegeven hebben. Men heeft daarbij geen geheim gemaakt van de redenen, waarom men wenschte dat de Scheldemond onverdedigd zou blijven. Men wilde ongehinderd Engelsche troepen langs Vlissingen naar Antwerpen kunnen vervoeren, en een operatie kunnen ondernemen, gebaseerd op België en misschien ook wel op Nederland, voor een offensief tegen den Beneden-Rijn en Westfalen.

Of het fort bij Vlissingen, als het in 1914 gereed geweest was, hiertegen een ernstig bezwaar gevormd zou hebben, valt te betwijfelen. Tegen aanvallen van een sterke oorlogsvloot zou dat fort in geen geval langdurig weerstand kunnen bieden. .Wij hebben het dan ook nimmer noodig of nuttig geacht en deze meening bij herhaling openlijk uitgesproken. Maar het spreekt van zelf, dat Nederland de schending zijner neutraliteit in geen geval ongehinderd zou hebben gedoogd. Wij zouden van ons afgeslagen hebben, óók tegen Engelsche overmacht. En al rekende men er in Engeland op dat men ons wel „klein zou krijgen," men kon toch niet: zoover gaan van te beweren, dat daarvoor niet eenige tijd vereischt zou worden. Het document Bijlage IV A geeft aan hoe de heer Barnardiston en zijn regeering daarover dachten.

Zonder te spreken over Nederland en zijn neutraliteit, en zonder melding te maken van onze vloot

Sluiten