Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

101

Een andere vraag is, of België wel genoeg rekening gehouden heeft met alle belangen, die er op het spel stonden, door zelfs, nadat het de nota van 2 Augustus 1914 ontvangen had, waarin Duitschland zijn ultimatum stelde, steun en medewerking van Fransche strijdkrachten te weigeren, niet dadelijk te aanvaarden of er niet om te vragen.

In het Engelsche Blauwboek komt in bundel 7467, onder no. 151 (Zie Bijlage I d, hierachter) een telegram voor van den Engelschen gezant te Brussel, «Sir F. Villiers, gedateerd 3 Augustus 1914, waarin aan den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken, Sir Edward Grey, geseind wordt, dat Frankrijk door haar militairen-attaché aan de Belgische regeering den steun heeft aangeboden van vijf Fransche legerkorpsen.

Het mede overgeseinde antwoord van België houdt een beleefde dankbetuiging in. Men wil zich nog niet beroepen op de mogendheden, die de onzijdigheid waarborgden.

Hetzelfde stuk komt onder no. 151 óók voor, in den Bundel 7860 van het Engelsche Blauwboek, van Mei 1915, inhoudende „Diplomatic Documents relating to the outbreak of the European War."

Nu was, zooals wij straks nader zullen mededeelen, in den nacht van 2 op 3 Augustus 1914 door de Belgische regeering stellig besloten, niet te voldoen aan het Duitsche ultimatum. Men wist dus den 3en Augustus zeker wat het land voor den boeg stond; men behoefde daarvoor zelfs niet te wachten tot, in den nacht van 3 op 4 Augustus de zekerheid verkregen zou zijn, dat de Duitsche troepen met geweld België zouden binnendringen — zooals het Opperbevel vermeldt.

Waarom sloeg België nu op 3 Augustus 1914 dat Fransche aanbod af?

Wij verklaren het niet te begrijpen, en achten

Sluiten