Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN lig

Wij huldigen daarentegen gaarne de juistheid; der meening van generaal Baron de Rijckel, die zoo terecht begreep, dat een doortrekken van ons Limburg niet te wachten was, en die daarom ook de vernieling van de brug bij Maaseijk onnoodig oordeelde.

Dat Maastricht een „bruggenhoofd" zou zijn waaruit Duitsche troepen zoo gemakkelijk zouden kunnen deboucheeren, is onjuist. Dat de Selliers schrijft, dat België misschien onkundig zou blijven van het marcheeren van Duitsche troepen door Limburg — zij 't op een nachtmarsch — toont dat hij geen juist begrip heeft van strategischen ophelderings- en verkenningsdienst. Deze dienst heeft dan ook, onder zijn leiding als chef Van den generalen staf, heel wat te wenschen overgelaten.

En waarom heeft nu Duitschland de onzijdigheid van Nederland niet geschonden?

Eenvoudig, enkel en alleen, omdat het welbegrepen eigenbelang van Duitschland het medebracht, neen eischte.

Het mocht niet gebeuren, want het zou den toestand voor Duitschland, van het eerste oogenblik af, zéér belangrijk veel moeilijker en ernstiger gemaakt hebben. Dat Nederland zich verzet, ziek bij Duitschland's vijanden gevoegd zou hebben, staat onwrikbaar vast,, duldt geen zweem van twür fel, generaal de Selliers I

Maar Duitschland begreep dat natuurlijk best, en het wist, dat het dan ons leger onschadelijk moest maken om het met, als een element van ernstig gevaar bij zijn opmarsch door België naar Parijs, op zijn rechter flank en in zijn rug te houden; zoodat hij er een aantal legerkorpsen tegen had moeten -afzonderen en daardoor von Schkeffen's operatieplan als met opzet en vrijwilhg in de war zou sturen'.

De Wereldoorlog I0

Sluiten