Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 DE KRIl.GSVERRICHTI?.(i.^

i Maar het staat vast dat aan de wijze waarop de Duitsche legers op hun operatieba^ werden vereemgdTeen bezwaar verbonden was, dat hoogst ernstige en nadeelige gevolgen heeft gehad, en dat daarin misschien de kiem, althans een der oorzaken gelegen Sfvoot den tegenslag der Dutfsche wapenen aan de Marne. WijJvestigen daarvobr de aandacht van'den lezer op de concentratie-rayons van het ie en het 2e Leger, en op hun ligging zoowel ten opzichte van de Belgische grens, als van de Nederlandsche provincie Limburg.

De Duitsche regeering en het Duitsche legerbestuur waren stellig besloten de onzijdigheid van Nederland stipt en gestreng te eerbiedigen. Zij hadden daarvoor natuurlijk, in het welbegrepen belang van hun land en van de voorgenomen operatiën, alleszins deugdelijke en afdoende redenen, die wij aanstonds nader zullen ontwikkelen.

Een door Moltke Hin Juli ic^ontworpenbrief aan de Nederlandsche regeering gaf aan deze de verzekering, dat onze neutraliteit zou worden ontzien, en de verklaring dat, bijaldien onverhoopt uit Zuidelijk Limburg mocht worden gerapporteerd dat onze grens door Duitsche militairen was overschreden, zulks alleen kon zijn ontstaan door vergissing of misverstand van kleine afdeelingen, waartegen onverwijld maatregelen zouden worden genomenr

In verband met deze bedoelingen is het duidejrjk, dat de samentrekking van het ie Leger in het rayon Gladbach-Crefeld-Neuss-Gulik, gelegen onmiddellijk Oostwaarts van het Zuidelijk deel onzer provincie Limburg — van ter hoogte van VéöW tot Herzogenrath — zeer eigenaardige moeüijkheden moest te weeg brengen; te meer omdat het 2e Leger langf de Belgische grens, van benoorden Aken naar het Zuiden, werd geconcentreerd.

Hoe kon dus het ie Leger, waarvan dé sterKters

Sluiten