Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

aanval, het centrum der Belgen geraakte in het gedrang, de a^nkervleugel werd teruggeworpen. Een dubbele omvatting, met bedreiging van de teragtóehtSwegen, begon zich reeds voor;jjJf« «Belgen af te teekeiMH.: Onder zware verliezeijgmoesten gtj;bpsluiten af te zien van verdjjre pogingen om den vijand te benadeeJö&J'f'&jÏEeerden den 2601 Augustus binnen de legerplaats van Antwerpen terug. Het Belgische Opperbevel schrijft daarover: „De gevechten op de Sambre en bij Mons waren afgeloopeni de handeling kon niet met nut voortgezet worden, en het leger toog de verschanste legerplaats weer binnen." Het bekeek de zaak dus niet door een zwarten bril.

Den 4en September werd Dendermonde bezet door zwakke Duitsche kjiachten, die het aldaar tot bewaking gelegerde Belgische detachement verdreven. Aangezien; h&rdoor de terugtochtsweg der Belgen naar het Westen bedreigd werd£ %jsêgen de ie en de 6e Divisiën last Dendermonde te hern^mgni waarin zij den gen September slaagden. Dit gewichtige steunpunt werd thans door de Belgen krachtig bezet en versterkt, waardoor hun terugtochtsweg van Antwerpen naar Ostende beter verzekerd werd.

Op 7 en 8 September bleek aan de Belgen, dat het Duitsche observatieleger verzwakt was; 3 divisiën waren, in verband met den slag aan de Marne, naar Frankrijk afgezondenjjjjjj werden voor Antwerpss door marine- en landweertroepen vervangen. Het Belgische Opperbevel beoogde nu door een nieuwen uitval den vijand te verplichten, de naarrPfanSkrijk ontboden troepen naar Antwerpen te doen terugkeeren, of — indien hij dat niet deed — aan de minder sterke aldaaj*iê$htergebleven Duitsche troepen „het onderspit te doen delven."

De uitval geschiedde den gen September, De

Sluiten