Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPMARSCH DER LEGERS 183

om zijn divisiën Oostwaarts van Mézières uit te zenden, en dat hij op 5 Augustus dat korps gelastte in België binnen te rukken en door te dringen, „pour préciser le contour apparent de 1'ennemi et retarder ses colonnes."

Het regiment infanterie dat, zooals wij aanteekenden, tot ondersteuning van dit Cavaleriekorps moest optreden, kwam op 5 Augustus met spoed te Dinant, bezette die plaats en nam de bewaking der bruggen over de Maas op zich.

De Fransche Opperbevelhebber wist nu alzoo steHig, dat de Duitsche legers door België zouden oprukken; hij had zelf ook aanstonds maatregelen genomen om hen aldaar te ontmoeten. Maar ten aanzien van de vraag op welke wijze ée Duitschers door België zouden trekken, bepaaldelijk van de quaestie hoe ver hun opmarsch zich in Westelijke richting zou uitbreiden, bleef voor het Fransche hoofdkwartier na 5 Augustus nog vrij geruimen tijd onzekerheid bestaan.

Joffre hield te dien opzichte vast aan een eigen meening, waarvoor o.i. de gronden nog min of meer in het duister liggen; en hij was daaromtrent niet gemakkelpE>>tot andere gedachten te brengen.

In de „variante" van het Plan XVII was uitgegaan van de onderstelling, dat de Duitsche fa*aehten, die België zouden binnenrukken, zich ih hoofdzaak ten Zuiden — d.w.z. op den rechter oever — van de Maas zouden blijvemijpphouden, en dat slechts een klein gedeelte ten Noordén van Dinant op den linker oever dier rivier zou overgaan.

In de vorengenoemde verklaring van generaal Berthelot aan de enquête-commissie betreffende Briey, lezen wij zelfs: „Dans 1' hypothese ainsi ehvisagée au début, je ne evois pas qu'on ait prévu une parade aussi a 1' ouest que dans la satite."

De Thomasson schrijft over: „1'idée funeste,

Het Eerste Oorlogsjaar

14

Sluiten