Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPMARSCH DER LEGERS

om de Maas over te gaan tusschen Namen en Givet. Het 5e Leger zou niet instaat zijn daartegen op te treden, indien het de défilé's van de Ardennen reeds was binnengerukt.

Deze heldere en door den loop der krijgsgebeurtenissen in het algemeen volkomen juist gebleken denkbeelden omtrent hetgeen er gebeuren kon, werden door Joffre geen aandacht waardig gekeurd.

Generaal Lanrezac gaf evenwél den moed niet op. Herhaalde malen zette hij, schriftelijk en mondeling, zijn ernstige bezwaren tegen de plannen van den Opperbevelhebber uiteen en deed hij dezen voorstellen om daaraan te gemoet te komen. Langen tijd te vergeef? Op 14 Augustus verklaarden de generaals Joffre, Belin en Berthelot, in het groote hoofdkwartier, nog eenstemmig aan Lanrezac: „que les Allemands n'étaitspt pas en mesure d'opérer avec de grandes forces a 1'ouest de la Meuse." Zij antwoordden op Lanrezac's betoog — dat de Duitschers een offensief met talrijke strijdkrachten konden ondernemen op den linker Maasoever, terwijl het 5e Fransshe Leger in de Ardennen moest doordrmsen — niet de opmerking: — ook door kapitein Ronduit aangehaald — „Nous avons 1'impression que les Allemands n'ont rien de prêt par la."

Maar de aanhoudende aandrang van generaal Lanrezac bleef toch op het groote hoofdkwartier niet geheel zonder invloed.

Eerst op 12 Augustus kreeg Lanrezac de machtiging van Joffre om het ie legerkorps van Mézièses ter hoogte van Dinant te brengen. Daarna, op 15 Augustus, mocht hij het transport van het 5e Leger naar de streek Maubeuge-Givet voorbereiden. Toen was even te voren een Duitsche onderneming, om zich met enkele bataljons en

Sluiten