Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2CO ■- iDE>^RipSVERMCHTIKGPr

~mtóviwi&biï*Z*tac, dat de troepen, door de inspannende marschen der voorgaande dagen, buitengewoon vermoeid-waren. eoVïJ

Het ae Leger!begon den 2ien Zuidwaarts te zwenken; de linker vleugel begon den aanval opoNanKn; overigens bereikten sornmige afdeehngen de Sambre of kwamen tot benoorden Charleroi. ^ffttaeLegerbereidde den aanval op de Maashnie voor; deopmarscfcvan het aeLeger kon* toe leiden aan Mt^e Leger den overgang van het Maasvak «amén-Givet te vergemakkelijken.. Het overleg tusschen de commandanten dezer beide legers stuitte mtusschen herhaaldebjk op groote bezwaren, die duidelijk in het licht stelden dat er een vaste hand in de leiding der operatiën van den recht** vleugel der Duitsche legers ontbrak. Generaal von sKuhl verklaart: „Es war ausgeschlosseOfciVon Koblenz" — waar het Keizerlijk hoofdkwartier .«ich bevond — „aus>Jdas taktische Zusammeniwkken der 2 vuA% Armee beim Angaff-über die Sambre und Maas und die Mitwitkttng der 1 ^ternee hierbei im einzelnen zu regeln. Een ^ttsarnmeffldrangen" der legers in den hoek tusschen Maas en Sambre kon zeelicht hiervan het gevokjïi|nsïndie»het 2e Leger in£rotatag>de Sambre aanv^badhétijè Leger, wanneer het op Givet, mr plaats van op Dinant gedirigeerd was, den wjand •Stónreehter flank en rug kunnen bedreigen.

Het 4*s%n het 5e Legefc zetten op 21 Augustus hun marsch in de aangeduide richtingen voort.

Alvorens nu over te gaan tot het besdirifVen van de ontmoetingen tusschen de thans oyeralrtegenover elkaarwtagnde Duitsche! ed'dBsitócb^ngelsche legers, moetowij opmerken, dat in de Duitsche legers van den recfóervlengd^EUSSchen de leidende organen veehraldig verschil van meening heerschte,

Sluiten