Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?QP^BSC^(^ER DPTTSCHE LEGERS 201

l&f§SbéRmeest wenschelijke en aangewezen middelen n&fkjk SBPtelde strategische doeleinden te verwezenlijken. Niet alleen de commandant van het 3e Leger, maar ook die van het ie Leger, had bijna dagelijks een andere opvatting van den toestand ii«tt:fen ander inzicht nopens de te nemen maatregelen, dan die van het 2e Leger. Wij wezen er hieryoren reeds op dat de doelbewuste, krachtige ieidrng van den echten veldheer hier gemist werd. De wrijving tusschen de autoriteiten werd nog meermalen vermeerderd, doordien de commandant van het 2e Leger gedurig aanspraak maakte niet alleen op onderstemning door het tijddafc onder Zijn bevelen gestelde ie Leger, maar ook door het 3e Leger, dat toch een eigen taak>hj$ en in staat was die naar behooren te volbrengen» -'

In het Fransche mobiele leger was de toestand anders, maar evenmin gunstig. De Opperbevelhebber Joffre wist wat hij wilde, dat Mïniet te ontkennen. Hij wijlt dat zelfs geheel alléén,Sad niemand noodig om hem te helpen, nam niet dan'na langdurigen jjegenstand en veel strijd een attvies aan van een zijner legercommandanten. Wij hebben aangetoond dat Joffre omtrent de handelingen der i^&Hjsche legers een denkbeeld huldigde, dat zich Zóó vast in zijn geest had geworteld, dat het niet anders te beschouwen is dan als: „une idéé fixe." De op helder oordeel en juis^giZwt berustende Zienswijze van generaal Lanrezac had op Jojtre geen va$» jgijn halsstarrig vast%uden aan de eigen opvatting zou ongetwijKiM voor de Fransche igisjdmacht noodlottig geworden zijn, indien Lanrezac minder energiek en vasthoudend geweest pafe in zijn pogingen, om den opperbevelhebber tot andere gedachten te brengen. Indien het 5e Leger onder een minder bekwaam, welberaden en karaktervol bevelhebber in de Belgische Ardennen

Sluiten