Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 213

en industrie van groot belang, ook voor de voorziening in de behoeften aan kolen en ijzer der Duitsche legers gedurende den verderen loop van den oorlog. De landstreek van Briey lag tusschen het terrein van de Fransche operatiën in Lotharingen en dat van de zooeven besproken ondernemingen JittiBelgisch Luxemburg. Na afloop van de voor de Franschen mislukte oorlogshandelingen op die terreinen, konden de Duitschers het bekken van Briey zonder belangrijken tegenstand in bezit nemen. De kleine vesting Longwy, met haar geringe bezetting, kon in deze streek geen tegenstand blijven bieden. Ware zij gemoderniseerd en tot krachtigen tegenweer in staat geweest, dan had deze versterking nog veel tot verdediging van de landstreek kunnen bijdragen. Nu ging zij mede verloren. acHet schoone denkbeeld van Joffre om 's vijands centrum te doorbreken, had alzoo in kort proces gefaald. Het plan wordt ook in de met Frankrijk bevriende pers, weinig gunstig beoordeeld. G. H. Perris schrijft er van: „The advance ordered in the evening of the defeat of Morhange, and executed on the two following days, engaging the only général reserve at the outset in a thickly wooded and most difficult country, was too large for a diversion, and not large enough for the end declared: it failed completely and immediately — in a single day, August 22 — with heavy losses, especially in officers. Here again, there was an approximate equality of numbers;" enz. • \%iü&

Het ontbrak den Franschen wederom aan juiste kennis omtrent den vijand.

De Fransche opperbevelhebber zegt persoonlijk over deze operatiën:

„Cette action décisive, escomptée au centre avec une supériorité numérique incontestable (10 corps d'arméefc a échoué."

Sluiten