Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 22 3

door de divisie Boutegourd aan de Maas werd afgelost.

Terwijl Lanrezac zijn aanvallende beweging alzoo tot 23 Augustus uitstelde — ook om te weten of de Engelschen mede zouden oprukkerr'im hoe de operatie van het rechts van het 5e Leger in actie zijnde 4e Leger zou afloopen — droeg dit de goedkeuring van den opperbevelhebber Joffre in geenen deele weg. Deze beschouwde het 5e Leger slechts als het middel om, met de Engelschen, tegen den Duitschen „uitersten" rechter vleugel op te treden. Maar Lanrezac zag den toestand helderder fijï en begreep dat hij moest zorgen zelf niet omvat of althans niet overvleugeld te worden. Hij bepaalde dus, dat het ie en het 10e korps met 2 reservedivisiën Westelijk van Namen over de Sambre ten aanval zouden gaan, waarbij zij door het vuur uit de forten van Namen gesteund konden worden. Het 3e en het 18e korps zouden met 2 reserve-divisiën standhouden aan de Sambre op de lijn Ham-surSambre-Fontaine-l'Evêque. De divisie Boutegourd zou de Maas boven Namen beveiligen.

Dat Lanrezac er bijzonderen prijs op stelde dat het ie legerkorps aan den aanval zou deelnemen, wordt verklaard uit het feit, dat het zijn 'b^este troepen bevatte, waarin hij 't meeste vertrouwen stelde.

Overigens viel er vooral in den tijd van groote warmte in Augustus 1914, niet al te veel staat te maken op den geest van de Fransche legers, die maar al te vaak redenen zochten — en konden vinden — voor onkrijgstuchtelijke gedragingen en handelingen. Ook de tactische ontwikkeling der officieren en van het kader voldeden niet aan hetgeen in billijkheid verwacht kon worden.

Het Cavalerie-korps Sordetwerdnogop2i Augustus door de Duitschers verdreven van het kanaal

Sluiten