Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 231

schoot in de vervulling van hetgeen haar taak was. Een afzonderlijk bevelhebber voor het Westelijk front, met of zonder splitsing der 7 Duitsche legers in enkele groepen, ware stellig noodzakelijk geweest. Dit is een les, die de Wereldoorlog ten beste geeft.

Wij moeten ons nu eerst wenden tot het Engelsche hulpleger, in zijn strijd tegen von Kluck's ie Duitsche Leger, op 23 Augustus en volgende dagen.

Sir John French, de Engelsche veldmaarschalklegerbevelhebber, stelde zijn troepen op 22 Augustus als volgt op, in de reeds aangeduide stelling langs het kanaal Condé-Mons-Binche, van waaruit het Leger den volgenden dag de operatief* in verband met Lanrezac's 5e Leger, zou aanvangen.

Het 2e legerkorps kwam te staan van Condé tot voorbij Mons, het ie van daar naar de zijde van Binche.'Eén cavaleriebrigade werd te Binche geplaatst, de hoofdmacht der cavalerie-divisie op den linker vleugel. Lanrezac had aan French verzocht, om de Britsche cavalerie te doen deelnemen aan de dekking van het gemeenschappelijke front, maar de veldmaarschalk weigerde dit, omdat hij 3 legerkorpsen moest hebben, doch er slechts 2 had, en de cavalerie hem daarom als „reserve" moest dienen. Een zeer zonderlinge opvatting ! Enkele Engelsche eskadrons werden echter op verkenning uitgezonden; zij kfcreikten 04». Soignies en ontmoetten herhaaldelijk den vijand.

Op 23 Augustus besprak French 's morgens met Zijn onderbevelhebbers den toestand der geallieerden en de te nemen maatregelen ter uitvoering van Joffre's operatieplan. Uit de inlichtingen van het Fransche hoofdkwartier leidde hij af, dat er niet veel sneer dan 1, misschien 2 van 's vijands legerkorpsen en wei-

Het Eerste Oorlogsjaar

17

Sluiten