Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

KRIJ GS VERRICHTINGEN

loop der gebeurtenissen eerst een afdraaien naar het Zuiden ontstaan; thans moest de zwenking naar het Zuidoosten worden volbracht. Men scheen nu den terugtrekkenden vijand niet alleen rechts, maar oók unks te willen omvatten. Maar de rechter vleugel was te zwak gebleken, er was geen voldoende dekking tegen Parijs; de l&ker vleugel vermocht niet de Moezel over te trekken. Aan het optreden van vijandelijke afdeelïagen op de rechter flank van het ie Leger — het 6e Fransche Leger en territorialen — scheen men niet veel beteekenis te hechten. Daartegen kon, ,naar men dacht, worden volstaan, even als tegen Parijs, met échelonsgewö§| oprukken van het ie Leger.

Maar dit leger was, zooals gerapporteerd was, een heel^eind vooruit. Het 2e Leger nam nu en dan geregeld een rustdag, terwijl het ie rust^pcs voortrukte. Het was dus voorshands een feitelijke onmogelijkheid?om dat ie Leger in échelonvorm het ae tferdoen volgen. De legerle^fhng had o.i. behooren te bevelen: „het ie Leger houdt Jtót, beveiligt tegen Parijer en volgt later ^ éehelonvorm." a£

snöfcneraal von iftihl meent, dat het geheele IjjlitatiteSleger aan de Marne had moeten halt maken, en door een nieuwe groepeering den rechtervleugel uit den linker had moeten versterken. Ben:snelle beshssing van den oorlog was immers aiet rtneer denkbaar. Tijdverlies ten bate van een betere Ipvepeering der krachten was geen overwegend bezwaar, waar het leger aan de Marne, tegenover Parijs en aan de beneden-Seine een sterke en den vijand bedreigende steihng kon innemen en behouden.

Nu WMS het 9e legerkorps op 3. September, bij zijn hiervoren; aangeduiden aanval op ChateauThierry er nog in-geslaagd, de bruggen aldaar en

Sluiten