Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BB; SLAGEN Alitf^ttPttDaCQ EN DE MARNE 207

Seine, achter het bosch van-k!&ec^©ngeveer een dagmarsch ten Zuiden van ofca'Petit Morin, een linker zij riviertje van de MaWleC Het léger en zijn bevelhebber waren ontmoedigd en geschokt. De hoop op succes was Vervlogen. Men had weinig vertrouwen meer op den goeden afloop van den oorlog. French rapporteerde herhaaldelnk aanzijn regeering dat Joffre's plannen hem mét bevielen; hfj had spoedig een krachtig offensief optreden verlangd en dat ook voorgesteld. Het voortdurend, dagen a^iteftSen, terugtrekken tot achter de Seine, was verderfelijk voor het moreel der Engelschen. Alles werd verklaard uit het wachten op de uitwerking van den opmarsch der Russenvliaar als die een feit werd, zou het moeilijk zijn den geest onder de troepen te doen opleven. Oeneraal SmithDorrien, de commandant van het 2e Britsche legerkorps, sprak zelfs tegenover generaal Joffre de meening uit, dat de EngeJscSS«trc>epen^iliét beter konden doen dan terug te keeren naar hun basis en Zich in te schepen, om maar weer naar huis te gaan.

De Engelsche minister van oorlog45itchener was verontrust en bezorgd over deze uitingen. Hij deed het mogelijke om de hoogere 'JbevelhebberssaRfc kalmte en rustig afwachten te bewegen. De goede verstandhouding met de Fransche bondgenooten mocht niet verstoord worden. Hij kwam persoonlijk naar Frankrijk over, om overleg te houden met de regeering en den veldmaarschalk. De toestand was toen door de wijziging der opmarschrichting van den Duitschen rechter vleugel, reeds !«Énigszins verbeterd.

Op 5 September had French een onderhoud met Jéffre, waarin deze hem zijn voornemen kenbaar maakte om onverwijld over te gaan tot het offensief, waarvoor hij de kans nu gunstig achtteiSK verzocht French op 6 September den flankaanval

Sluiten