Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SE KRIJGSVERRICHTINGEN

334

pes-St. Menehould en het s e naar den omtrek van, St. Menehould en Oostelijk van die plaats. De troepen moesten hun stellingen ter verdediging inrichten en vasthouden.

Generaal von Hausen erkent dat eenein'derneming van de Franschetfjom het front van het 2e en het 3e Leger te doorbreken, mogelijk was; omdat sterke vijandelijke afdeelingen oprukten naar Vitry-le Francois en in breed front naar de tikt Fère-en-Tardenois-Damery-Mareuil, in N.O. richting. Maar dat reeds een poging tot doorbraak ophanden was, betwist hij. Von Kuhl is dan ook, naar hij schrijft, geneigd te betwijfelen of deze terugtocht, en het op nieuw prijsgeven van zooveel veroverd gebied wel noodzakelijk waren. Wij, voor ons, zijn van oordeel, dat deze twijfel volkomen gegrond was.

Het gros van het ie Leger trok op 11 September tusschen Soissons en Attichy over de Aisne. Sterke achterhoeden bleven ten Z. van die rivier. Eerst laat in den namiddag vertoonden de vijandelijke voorhoeden zich voor het front. Men hield zich nu bij het ie leger bezig met het ontwarren, op nieuw ordenen en strijdvaardig maken van de aan de Ourcq sterk dooreengemengde trqepenverbanden. Er bleef nog een groote ruimte tusschen het ie en het 2e Leger open, en het was niet mogelijk daarin te voorzien door troepen naar links te verschuiven.

Op 12 September, des namiddags, werd dit leger in de aangeduide:SteJhng door de Franschen aangevallen. Het kon daarin op den I3en stands houden, en de uit het O. door het 7e Legeuftiegezonden troepen konden niet alleen de ruimte, tusschen het ie en het 2e Leger — welk laatste op 12 September ter weerszijden van Reims stelling nam — bezetten, maar ook op den linker vleugel van von Kluck's leger krachtigen steun verleehejl. 1

Sluiten