Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fff,,, 5!5,„™i?SÏ5?irBRiacHTINGEN

steunen en Duitschland in flank en rug te bedreigen.

Von Schlieffen's operafilpian is, zooals wij reeds meermalen <»arjteekenden, door von Moltke verknoeid, niet alleen bij de uitvoering, maar zooals Dr. Steiner thans onthuld heeft, ook in het ontwerp. Nederland moet zkh over dat „verknoeien" bijzonder verheugen. Het plan van Von Schlieffen was feitelijk in dubbele mate misdadig en immoreel. Moltke ttten halve gekeerd, maar ab veldheer nuslukt. Want Aej|splan von Schlieffen was — afgezien van al het andere — aH&&nt$<Strategisch ontwerp, een geniajuiplaaydat onder geniale Itiidingtot groote en grootsche (dóch vooriecs land ongewenschte) uitkomsten! had kunnen leiden. Een rechtgeaard Nederlander moet«ch verblijden,,*!het niet von Schlieffen, doch von Moltke was, die in 1914 te beslissen had.

adte«öa in het openbaar stemmen vernomen, die verklaarden me* te begrijpen, dat men nu> achteraf, nog gewicht hecht aan berichten omtrent een door von Moltkeinhetöperatieplan gebrathtearijziging; omdat iedereen wel zal begrijpen, dat de vraag of de Nederkndscheineutraliteit al dan niet geschonden Söu wérden, in Duitschland aan de orde geweest en om utiliteitsredenen beslist is. Wij vom ons yg'ran oordeel, dat het wel degehjk een zaak van gewicht en van groot vaderlandscJtdjêlang is, dat thans stellige zekerheid verkregeatis, omtrent ug!.en tim °P*ichte van ons land heeft plaats gehad. Door openbaarheid te geven aan hetgeen dienaangaande is voorgevallen, kan zonder twijfel latei- worden bijgedragen èrt opheldering van pofa* tieke en militaire machinatiën. Al zijn die voor het tegenwoordige van de baan, de tijd kan aanbreken, dat ze opnieuw aan de orde komeniMpsdan is een ieder gewaarschuwd, niet door vermoedens of

Sluiten