Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN .S 349

aan de fcgptxxmimandanten over te handelen, waar ingrijpen harerzijds beslist noodig waren geweest. Zij wisselde van inzicht, stapelde den eenen misgreep op den anderen; kortom, waar de leiding zóó gebrekkig was en bleef, kon de uitslag niet gunstig zijn. Aan het gewijzigde operatieplan werd in geen enkel opzicht vastgehouden. T)e> 1

die sterk moest zijn, was zwak en werd nog verder verzwakt. En omgekeerd. Op 27 Augustus werd " nogmaals de opmarsch naar en Westwaarts van Parijs bevolen. Op 30 Augustus werd goedgekeurd dat de geheele réchter vleugel — het ie, het 2e en het 3e Leger—naar het Zuiden ging afbuigen en dan Oostwaarts langs Parijs zou gaan. En op 2—3 September werd ten slotte verlangd, dat de Franschen in de richting naar het Zuidoosten van Parijs zouden werden afgedrongen, waartoe het ie en het 2e Leger feitelijk niet meer in staat waren.

Is „wankeling van gedachten" een te sterke of onjuiste mtdrukking voor deze diverse lastgevingen? Een doelbewust, zelfstandig, bekwaam en karaktervol veldheer zou anders gehandeld hebben. Dat staat vast.

Ook aan Fransche zijde was de legerleiding ver. van grandioos. Over Joffre's operatie- en con«ntratieplarmen, die in geenen deele pasten op den nuh'tairen toestand van Augustus 1914 bij de tegenpartij, hebben wij ons gevoelen reeds ontwikkeld en gestaafd. Het denkbeeld, na de eerste nederlagen in den grensoorlog door hem opgevat en in hoofdzaak reeds Uitgevoerd — namelijk het terugtrekken tot achter de Seine, om te wachten tot de Russen, in Oost-%uisen den gemeenschappeiijken vijand ZOUtlen hebben klein gekregen — was aUerongew lukkigst. Indien Galliéni niet op het juiste oogenblik met groote kracht, enereie en volharding

tusschenbeide ware getreden, om Joffre te bewegen

Sluiten