Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

logische factoren hun invloed hebben doen gelden.

Een ander Franst&'ijébïijver over delf slag aan de Marne, André FaucAfinet, gaf in de „MmuW de France" van 15 December I920> als zijn gevoelen te kennen, dat von Kluck in dwaling geweest is omtrent Galliehi's bedoelingen; hij komt tot de conclusie dat eerstgenoemde niet kon onderstellen, dat de laatste op + 40 K.M. van het *Wrsterkte kamp van Parijs, een flanlraanval zou gaan ondernemen. Waarom niet? Omdat hij|<*ji(* kon denken „dat Galliéni zijn opdracht om Parijs te verdedigen, Zóó breed zou opvatten, dat hij zelfs niet Ijoü aarzelen ongehoorzaam te zijn, indien hrj meende, dat ook dit zijn taak medebracht." En>èan komt Fauconnet op het Stokpaardje dat zoo vele-iFransche schrijvers met graagte berijden: „het verschil in de Duitsche en de Fransche opvatting van het b€gikf' discipline — een uitvloeisel „trouWeü Van het wezen van beide volken'," De Fransche chef eischt niet „werktuiglijke gehoorzaamheid" doch „veel meer trouw aan den geest, daütëaan de'fcder van zijn bevelen."

Wij zijn het met dezen Franschen schrijver niet geheel eens. Dijt von Kluck „in dwaihng" verkeerde, is in zooverre ook ons gevoelen, dat wij meenen dat hij niet op de hoogte was van de vorming van het 6e Fransche Leger, niet juist wÖ^Waarhet zich bevond en wat het in den zin had. De verltemiingsdienst door de Duitsche cavalerie en ook door den vkegtuigen-diènst, is in dit opzicht te kort geschoten. Dit bleek ook nog op 5 September, toen Maunoury's Leger reeds tegen de flank VaÜhet Duitsclie'' 4e reserve-korps oprukte. Maar oVfefc^etS is ons oordeel, dat ook von Kluck geen slaafsch, werktuiglijk gehoorzamen aan gegeven bevefKh voor zich zett töepaste en dat hij het everiéfflf'^an zijn ondergeschikten eisChte, waar de belangen van de

Sluiten