Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN ^59

Overscbat|^sv«ïde eigen kracht, minachting van dtearie»rtBgpnstanó^cb aan beide zijden een rol gespeelch JÖpudergelijke premissen kunnen slechts luchtkksteelen verrijzen;

Er zijriivetofboekwerken, opstellen- en artikelen over den owfog in het licht verschenen, vatf dé hand van sdtón-er^-behoorende tot de natiën, tfie in den oorlog betrokken geweest z^yBaaraan kleeft^ zooals.te begrijpen^; veelal het bezwaar, dat vooringenomenheid met handelingen entttdéfiriVan het eigen leger, voor den buitenstaande» ÉWEivirkrijgen van een jmsten blik op de ware toedraÖït der feiten hun oorzaken en hun gevolgen, bemoeilijkt.

Van daar ons streven om, na eÜ&fitig hoor en wederhoor der partijen, een juiste balans op te maken voor dezen meest gedeÜrwaardigen veldtocht, die inde nieuwe geschiedenis is aan te wijzen.

Wij hebben ons, van ons standpunt als neutraal Nederlander beijverd, de zoozeer uiteenloopende verhalen.omtrent het eerste gedeelte van den grooten wereHatrijd — dat onbetwistbaar ifefcide tot de beslissing van den ganschen oorlog — te ondetwerpen aan een nauwgezet, strikt onpartSjdflt onderzoek.

Wij bieden den lezer thans den uitslag van onze overwegingen ter kennisneming aan.

En wij willen niet eindigen, dan na nogmaals ons diep leedwezen en onze afWuring te hebben uitgesproken over de onberaden en onvergeeflijke schending door de Duitsche regeering van 1914, van de gewaarborgde neutrabte^wan België. Die had vermeden kunnen,, neen moeten worden. Indien de Duitschers het door wijlen den grooten veldheer Helmuth von Moltke aangewezen operatiefpbé hadden toegepast, zou een andere loop van zaken de wereld thans met meer in beroering houden en in ellende dompelen.

Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten