Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

366

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

verleiding om nog verder over het hoogst belangrijke boekwerk van den beroemden Duitschen generaal uit te weiden, en nog andere punten van overeenstemming tusschen zijn gevoelen en het onze te releveeren. Wij kunnen dit Naschrift evenwel niet te veel uitbreiden, want we vreezen den lezer te gaan vervelen met herhalingen. Wij bevelen het helder geschreven, degelijke werk aan alle belangstellenden nogmaals ter bestudeering aan; óók omdat het den wereldoorlog in zijn verder verloop op het Westfront en op de overige oorlogstooneelen, duidelijk en in korte woorden beschrijft en critisch beoordeelt.

Wij wenschen hier alleen nog te verklaren, dat wij von Bernhardi's politieke beschouwingen en conclusiën volstrekt niet tot de onzen willen maken.

Nederland verlangt niet naar de wereldheerschappij en de staatkundige voorzienigheid van Duitschland; evenmin als het in vorige eeuwen het gezag of de overheersching geduld heeft van Spanje, Frankrijk, Engeland, of welk land ter wereld het mocht zijn 1

Het zal zich ook thans en in de toekomst verzetten, des noodig in een •strijd op leven en dood, tegen elke poging in dien zin, hetzij van Duitschland, hetzij van een der overwinnaars van 1918, of van welke zijde die onverhoopt mocht worden beproefd of ondernomen.

Nederland zal zich handhaven, zooals zijn wapenSpreuk het gebiedt 1

Nederland wil en zal zich zelf blijven !

Het verlangt te zijn: vrij en onafhankelijk!

De brochure van den Oberarchivrat MüllerLoebnitz behandelt uitsluitend de door ons besproken episode der zending van den Oberstleutnant Hentsch, waarvan de gevolgen, zooals wij hebben

Sluiten