Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN

3%

gereleveerd, voor den uitslag van den strijd aan de Marne — en daardoor ook voor het verloop van den ganschen oorlog — van buitengewoon gewicht geweest zijn. De inhoud omschrijft de uitkomsten van een onderzoek, met gebruikmaking van alle beschikbare documenten en bescheiden, die op het Duitsche Reichsarchiv over deze zaak licht konden verspreiden. De conclusiën zijn feitelijk te beschouwen als een officieele uitspraak over 't geen ter zake van die zending is voorgevallen en door genoemden hoofdofficier is verricht. Waar de hoofdpersonen, die in het Marne-drama een rol hebben vervuld — de generaals von Moltk©*ivon Bülow, de overste Hentsch — allen overleden JBÏjn, en nadat voorts nog zooveel doenlijk inlichtingen in gewonnen zijn bij personen, van wie men kon verwachten ze te zullen verkrijgen, zal over dit onderwerp waarschijnlijk, geen verder hebt ^verspreid kunnen wordenj ie

Het onderzoek heeft bevestigd wat wij schreven ten opzichte van de aan Hentsch gegeven opdracht en de wijze waarop die verstrekt geworden is. Op 8 September 1914 werd hij 's morgens door de ,,Oberste Heeresleitung" naar het front gezonden, in verband met de onzekerheid waarin men verkeerde aangaande den loop der zaken en deü feiter lijken toestand. Een hoogst ernstige fout is, dat die opdracht alleen mondelimpgegeven is; den overste Hentschlmoet het verwijt treffen, dat hij geen schriftelijk bevel gevraagd heeft. Of hij naar de legers 1 tot en met 5, dan wel 3ript en mei 3 gezonden is, valt o.i. niet duidelijk te zeggen. Maar het feit staat vast, dat hij zich het eerst begeven heeft naar het 5e, toen achtereenvolgens naar het 4e, het 3e en het 2e Leger, waar hij 's avonds van 8 September nog met von Bülow en zijn staf confereerde. Bij het 2e Leger vond hij reeds neiging tot

Sluiten