Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden met ruim 130 millioen gulden omzet per jaar. Zij behoort tot de .grootste ondernemingen van het land en wordt thans erkend en geëerd door alle weldenkende burgers.

Nog op een ander wonder van de macht der samenwerking wensch ik de aandacht te vestigen. In den eersten tijd van ons coöperatief pogen, bakten slechts enkele van onze <vereenligingen in het westen van Schotland haar eigen brood, In den regel kochten de vereenfigingent het benoodigde brood eenvoudig van een buiten' die vereeniging staandlen1 bakker. Enkele kleine vereenigingen in Glasgow en omgeving stichtten toen eene federatie met het doel in een eigen fabriek brood te doen bakken. Uit dit kleine begin is de grootste bakkerij van de wereld ontstaan. Deze bakt voor vele vereenigingen in verschillende streken van het land en voorziet haar van brood; zij voert ithans groote orders uit voor de regeering. Eene andere federatie op het gebied van de lakenweverij en meubelstoffen bedient de vereenigingen, welke geen prodncv tie van dien aard voeren.

De grootste coöperatieve vereeniging van Brittannië is in Schotland gevestigd, nj. Si. Cuthberts Bdlinburgh. De stad EdinbuTgh kan niet beschouwd worden als een industrieel een/trum en toch is de coöperatie er bij de inwoners ingeslagen, zoodat nu het ledental dezer vereeniging bijna 50.000 is met een kapitaal van bijna twaalf millioen gulden. De omzet van deze vereenSgimg in 1914 was ruim een en! twintig millioen gulden en het o verschot bedroeg ruim 5 millioen gulden.

In 1859 werd op zeer primitieve wijze een begin gemaakt door enkele arbeiders en na veie moeilijkheden doorleefd te hebben; is nu die prachtige positie bereikt, de eerste vereeniging in GrootBrittannië te zijn.

Uit deze enkele opmerkingen blijkt wet dat de wezenlijke groei van die coöperatie in Schotland gedurende de laatste 40 jaren groot is geweest. De

8

Sluiten