Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huidige toestand geeft, onze beperkte bevolking in aanmerking genomen, groote voldoening aan hen, die medegewerkt hebben' om de coöperatie populair te maken. Maar wij zijn er nog niet, wij moeten nog groeien en ik heb wat dit aangaat, een groot vertrouwen in de toekomst Onze tegenwoordige omfcwikkeMngspogingenf zijn erop gericht in de naaste toekomst eeni hoogere geestdrift voor de coöperatie op te wekken. Cursussen voor het onderwijs in de industrieele geschiedenis en economie, over staatsburgerschapsplichten' enz. worden in overleg met bijna alle vereenigingen georganiseerd. Vrouwengilden belasten zich met het onderricht in de coöperatieve beginselen aan kinderen, zoodat de. toekomst vol heerlijke beloften is.

Velen van ons die in de beweging kwamen' toen zij nog klein, was en bespot weidt, aanschouwen met trots de vruchten van ons werk, zien den! arbeider meer in goeden doen, meer onafhankelijk en zeker meer ontwikkeld. Onze beginselen worden nu aanvaard' en aanbevolen door de hoogsten in den lande. De moeilijkheden! zullen in de toekomst niet komen van buiten doch van uit den boezem onzer beweging zelf. Of wij onze beweging op den goeden weg voeren zal afhangen van ons beleid, van onze' trouw aan de beginselen en van onzen geest van broederschap.

Vijftig jaren geleden hadden wij weinig of geen kapitaal, thans hebben wij overvloed. Wij leenen • nu geld aan gemeenten, schoolbesturen en-verschillende .publieke lichamen om maatschappelijk werk te doen. De coöperatieve beweging is aldus niet slechts een weldaad geworden voor de arbeiders, doch een machtige factor voor den voortgang der beschaving. Ik weet dat cijfers niet altijd 'belangstelling wekken, doch een blik op die volgende statistische gegevens zal een beter oordeel geven over onze positie in Schotland, dan. alle mogelijke argumenten, die ik zou kunnen bijbrengen. In 1914 hadden wij 279 coöperatieve vereenigin-

9

Sluiten