Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

(Staatsblad n°. 261.) BESLUIT van den 16den Juli 1912, houdende bepaling van het tijdstip, waarop de Armenwet in werking treedt.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 12 Juli 1912, n°. 5748, afdeeling Volksgezondheid en Armwezen;

Gelet op artikel 92 van de Armenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen, dat de Armenwet in werking treedt op 1 September 1912.

Onze -Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, den 16den Juli 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

heemskerk.

Uitgegeven den drie en tiointigsten Juli 1912.

De Minister van Justitie,

e. r. h. regout.

BESLUIT van den 18den Juli 1912, S. no. 264, tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet, gewijzigd bij besluit van 29 Januari 1913, S. no. 421).

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 15 Juni 1912, n°. 4801, Afdeeling Volksgezondheid en Armwezen;

Gezien de artikelen 13, derde lid; 16, tweede lid; 23, eerste lid; 48, vierde lid; 49, tweede lid; 50, eerste lid; en 56, tweede lid, der Armenwet;

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel van bestuur behooren te worden vastgesteld de indeeling, waarnaar door de besturen van de instellingen van weldadigheid ingevolge artikel 13 der wet worden verstrekt de opgaven van het aantal bedeelden en verpleegden en van de uitgaven voor onderstand van allerlei aard; nadere voorschriften voor de in artikel 16, eerste lid, der wet bedoelde gelden; aangewezen, ingevolge artikel 23, eerste lid, fondsen, waarin de beschikbare gelden der burgerlijke en gemengde instellingen van weldadigheid kunnen worden belegd, alsmede bepaald, op welke wijze door zoodanige

1) Bt) dit besluit zijn gewijzigd de considerans en de artikelen 1, 19, 20 en 24.

Sluiten