Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het Victoria & Albert Museum; daar is zeer veel moois: prachtige betimmeringen, prachtige meubelen, zeer interessante stukken, die in de goede tijden, toen het oude hier geen geld waard was, ook uit Holland zijn overgebracht, 't Meest trof mij een interieur uit een Hollandsche Protestantsche kerk, waardoor ik bovenstaande bewering bevestigd zag, toen ik in het snijwerk van een doophek, de woorden „Van Roode, ouderling" aantrof. Dat hek is een pracht van beeldhouwwerk 'tis veel mooier dan wat ik ooit in Holland zag — 'tzal vermoedelijk uit Holland afkomstig zijn, al is het niet in den geest van dat van het kerkje te De Rijp. Het stuk schijnt mij toe, de reis naar Londen waard te zijn. Hoe dom is men geweest, dit vóór een 30-, 40-tal jaren voor £ 30/- verkocht te hebben!

Dit museum gaf mij tot een herhaald bezoek aanleiding. Ik liet photo's nemen van de meeste goede specimen en zond een onzer medewerkers gedurende een winter er heen. 't Is jaren geleden, maar nog zie ik met genoegen de opmetingen van die goede oude stukken voor mij.

Heeft Engeland mij veel stof tot studie van ons interieur gegeven, ook te Parijs heb ik gedurende het twaalftal jaren, dat ik daar geregeld kwam, in het Musée des Arts Décoratifs veel desbetreffende kennis opgedaan. Men vindt* er mooie meubelen uit Napoleon's tijd, prachtige kleederen en uitrusting-stukken en niet minder interessante schilderstukken.

Ten slotte meen ik Duitschland niet te mogen vergeten. De tentoonstelling te Dresden, heeft mij daar lang geboeid en — 't was meen ik in 1904 — mij veel doen zien, wat al of niet navolgenswaardig was.

□ □ □

Toen dus de uitgever van bovengenoemd tijdschrift zich tot mij wendde met het verzoek om eenige der onder mijn leiding in ons land uitgevoerde interieurs te reproduceeren en mij te gelijk naar mijne meening vroeg omtrent den stand der hedendaagsche meubelkunst, meende ik aan zijn verzoek gevolg te kunnen geven.

In het bijzonder heeft hij mij verzocht, de gedachten en het streven weer te geven, die in de door mij uitgevoerde werken zijn uitgedrukt. In deze werken valt een treffend verband tusschen den stijl van het Engelsche en het Hollandsche interieur op te merken. Eenmaal met de Engelsche origineele interieurs bekend, heb ik getracht in ons land hetzelfde genre toe te passen, want er bleek mij zooveel verwantschap tusschen de goede, oude

Sluiten