Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e KLASSE (reis- le kl.: verblijfk. f 7 — en f 0,30). 11

De kantonrechters.

De auditeurs-militair en de plaatsvervangende auditeursmilitair.

De fiskaal en de fiskaal-plaatsvervangers bij den zeekrijgsraad.

De directeuren van Rijkspolitie.

De Rijksbouwmeester voor de Justitiegebouwen.

De leden van de Kamers van Toezicht op de notarissen en de candidaat-notarissen.

Binnenlandsche zaken.

De leden van Gedeputeerde Staten van de provinciën. De griffiers der Staten van de provinciën. De mihtie-commissarissen en zij, die hen vervangen.De voorzitters van de Militieraden en hunne plaatsvervangers.

De leden en de buitengewone leden van den centralen gezondheidsraad, met inbegrip van de hoofdinspecteurs van de volksgezondheid, de inspecteurs van de volksgezondheid en de leden en den secretaris van het College van bijstand bedoeld in art. 35 der Woningwet.

De directeur en de hoofden van de ba«teriologisch-biologische en van de chemisch-pharmaceutische afdeeling van het centraal laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht cp de volksgezondheid.

De directeur van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening.

De inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de Drankwet.

De secretaris-generaal van het Permanent internationaal bureau der geneeskundige congressen.

De inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten.

De geneesheeren-directeur van 's Rijks krankzinnigengestichten.

Sluiten