Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 3e KLASSE A (reis- le kl.: verblijfk. f 6,— en f 0,25).

dan, niet met inbegrip van hare voorzitters, de secretarissen of de deskundigen in eene lagere klasse worden gerangschikt. Toel. art. 2, tweede klasse. De in deze klasse gerangschikten zijn bevoegd als vergoeding in rekening te brengen:

a. voor reiskosten:

hetgeen is uitgegeven voor eene plaats in de le klasse van eenig openbaar vervoermiddel;

b. voor verblijfkosten:

bij reizen binnenslands: per etmaal ƒ 7,—, per uur ƒ 0,30; bij reizen buitenslands (maximum vergoeding, bedoeld in art 14, laatste lid):

per etmaal ƒ 10,50, per uur ƒ 0,45.

DERDE KLASSE A. Staten-Generaal.

De commiezen-griffier der beide Kamers der StatenGeneraal.De commiezen van Staat.

De directeur en de onderdirecteur van de stenografische inrichting van de beide Kamers der Staten-Generaal.

De directeur van de tachygraphische inrichting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Departementen enz.

De hoofdcommiezen en daarmede in rang gelijkgestelden bij de Departementen, administratiën en colleges van algemeen bestuur en verdere Rijksinstellingen alsmede bij de provinciale griffiën.

Buitenland sche zaken.

De vice-consuls, adspirant-vice-consuls en candidaat consulaire ambtenaren.

De directeuren der kanselarijen van- en kanseüers aan gezantschappen en consulaten.

De ambtenaren en candidaat-ambtenaren hg de tolkendiensten hjj gezantschappen en consulaten.

Sluiten