Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e KLASSE B (reis- laagste kl: verblijfk. ƒ5,— en f 0,21). 43

VIERDE KLASSE B. Departementen.

De schrijvers bij de Departementen, administratiën en colleges van algemeen bestuur en verdere Rijksinstellingen alsmede bn de Provinciale griffiën.

Justitie.

De cipiers van de gevangenissen- 7de klasse.

De onderwijzers en onderwijzeressen, de geagreëerde onderwijzers en geagreëerde onderwijzeressen bij de gevangenissen en de Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen). ,

De schrijvers bij de gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen), tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten.

De bedienden bij den arbeid in de gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die te Veenhuizen).

De opzichters der 3de klasse bij de justitiegebouwen.

De Rijksklerken der 2de klasse ter griffie en ten parkette.

De klerk bij den dienst der justitiegebouWen.

Binnenlandsche Zaken.

De expediteurs bij de Nederlandsche Staatscourant en het Staatsblad.

De amanuenses bij het centraal laboratorium voor het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

De machinisten bij 's Rijkskranlainnigengestichten.

De machinisten * bij 's Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen.

De amanuenses bij de Rijksinrichtingen voor hooger en voor middelbaar onderwijs.

De machinist bij 's Rijks archief te 's Gravenhage.

De amanuenses bij 's Rijksarchieven.

De amanuenses bij 's Rijks normaalschool voor teekenonderwgzers en bij 's Rijksschool voor kunstnijverheid.

De beambten bg 's Rijks academie van beeldende kunsten.

Sluiten