Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 12.

65

terugreis eenigen tijd op dat vervoermiddel moet wachten), is het te voet gaan geboden.

De uitdrukking in lid 1, 2 en 3 „het vervoer van den persoon des reizigers" leidt er toe, dat al het andere, hetwelk als reiskosten volgens art. 8, lid 1 en 2, in rekening kan worden gebracht, worde vergoed, ook wanneer die kosten zijn gemaakt ten behoeve van reizen, waarbij de totale buiten de woonplaats afgelegde afstand 6 Kilometer of minder bedraagt.

2. Wegens vervoer van den persoon des reizigers binnen de bebouwde kom van de woonplaats worden geene reiskosten vergoed. Deze bepaling geldt niet ten opzichte van het vervoer hetwelk binnen de bebouwde kom geschiedt met het openbaar middel van vervoer waarmede, tot het ondernemen van de reis, de woonplaats wordt verlaten of wel, bij het einde van de reis, in de woonplaats wordt teruggekeerd.

3. Wegens vervoer van den persoon des reizigers binnen de bebouwde kom van eene andere plaats dan de woonplaats mag uitsluitend de vracht voor de gebezigde openbare middelen van vervoer worden in rekening gebracht, mits dat gebruik door 's Rijks belang wordt gevorderd.

Toel. art. 12, 2e en 3e lid. Wat betreft het vervoer binnen de bebouwde kom, is te onderscheiden tusschen de woonplaats en de plaatsen, welke door den reiziger worden bezocht. Wegens het vervoer van den persoon des reizigers in de bebouwde kom van laatstbedoelde plaatsen wordt vergoeding verleend. De hieruit voortvloeiende uitgaven zullen — gelet op de aanstonds te noemen beperking — niet van beteekenis zijn, terwijl het belang van den Staat meebrengt, dat de, in de te bezoeken plaatsen, te verrichten werkzaamheden binnen den kortst mogelijken tijd afloopen. Ten einde echter, opdrijving van kosten te voorkomen, worden slechts de kosten van het vervoer met openbare transportmiddelen vergoed. Indien echter het vermoeden van misbruik rijst, zal den reiziger worden opgelegd het bewijs te leveren, dat 's Rijks belang het bezigen van het vervoermiddel vorderde.

Dit belang is daarentegen niet betrokken bij het vervoer binnen de bebouwde kom van de woonplaats. Tot besparing

Reiabesl. 5

Sluiten