Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ampat, Koto nan Gadang, Piobang en Simalanggang van het district Pajokoemboeh en Loeboek-Batingkap, Koto Toeo, Goeroen, Sarilamak, Harau en Tarantang van het district Loehak;

f. de afdeeling Tanah Datar:

ter afdeelingshoofdplaats Sawah Loento en ter onderafdeelingshoofdplaats Fort van der Capellen;

g. de afdeeling Solok:

ter afdeelingshoofdplaats Solok; mede slechts toepasselijk op hen, die niet voorzien zijn van eene door of namens het Hoofd van gewestelijk bestnur schriftelijk verleende vergunning tot het bezit en vervoer van regie-opium uitsluitend voor eigen gebruik, zoomede van regie-djitjing of van eene vergunning tot vervoer en bezit als bedoeld in alinea 2 van artikel 4.

(4) Het in de eerste alinea van dit artikel bedoeld verbod is mede niet van toepassing op het bezit en het vervoer van regie-opium en van regie-djitjing door, ten behoeve van of van wege het Gouvernement, en geldt mede niet voor dienaren van hét Gouvernement in hunne ambtelijke hoedanigheid.

(5) De vergunningen tot het bezit en vervoer van regie-opium voor eigen gebruik en van regie-djitjing, bedoeld in de tweede en derde alinea's van dit artikel, mogen voor:

Emmahaven, de hoofdplaats Padang, de eilanden genoemd sub o van alinea 3, het district Painan der afdeeling Painan en de afdeelingshoofdplaatsen Padang Pandjang, Fort de Koek en Pajo Koemboeh

alleen verleend worden aan hen, die op het tijdstip der inwerkingtreding dezer ordonnantie reeds binnen het gewest gevestigd zijn en geregeld opium gebruiken en voor de overige in de derde alinea genoemde plaatsen en streken alleen aan hen, die vóór die inwerkingtreding reeds gevestigd waren op de plaats of in de streek waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, aldaar geregeld opium gebruikten en aldaar tot het bezit daarvan gerechtigd waren.

(6) In de vergunningen wordt aangegeven:

a. het maximum, hetwelk de gezamenlijke inkoopen van den houder per maand niet mogen overschrijden;

b. de maximum hoeveelheid regie-opium en de maximum hoeveelheid regie-djitjing, welke de houder tegelijkertijd in zijn bezit mag hebben;

c. de verkoopplaatsen waarvan het regie-opium moet worden betrokken en waarbij de regie-djitjing kan worden ingeleverd;

5

Sluiten