Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

(5) Als opium, niet gekocht van de regie in.de residentie Tapanoeli wordt beschouwd en behandeld:

a. opium in andere verpakking dan die, voor de regie in de residentie Tapanoeli door den Gouverneur-Generaal vastgesteld;

b. opium, .aangetroffen in de oorspronkelijke verpakking der regie m de residentie Tapanoeli,. of eene daaraan gelijke, doch waarvan de onwettige herkomst is bewezen.

Artikel 7.

Het is verboden:

«. uit overblijfselen van gerookt opium opnieuw opium te bereiden; b. overblijfselen van gerookt opium te vervreemden anders dan aan de regie.

Artikel 8 (l).

(1) De invoer, het bezit, de eigendom, en het vervoer van opium en van overblijfselen daarvan, ook al is dat opium of zijn die overblijfselen van de regie afkomstig, zijn in de afdeeling Bataklanden verboden:

c in de onderafdeelingen Silindoeng, Toba, Habinsaran en Hoogvlakte van Toba, met uitzondering van de tot de laatstgenoemde onderafdeeling behoorende hoendoelans Marboen, Si Manoellang, Dolok Sanggoel, Bonan Dolok, Si Hikit, Hoeta Djoeloe, Sanggaran en Parmonangan aan een ieder;

l. in de onderafdeelingen Baroes, Samosir, en Dairilanden, zoomede in de hiervoren sub a genoemde hoedoelans der onderafdeeling Hoogvlakte van Toba, voor zoover den invoer betreft, aan een ieder, en wat het bezit, den eigendom en het vervoer aangaat, aan een ieder, die niet voorzien is van eene door het hoofd van gewestelijk bestuur of een door dezen daarvoor aangewezen ambtenaar verleende schriftelijke vergunning tot bezit en vervoer van regieopium, uitsluitend voor eigen gebruik.

(2) Zoodanige vergunning wordt uitsluitend afgegeven aan of' ten behoeve van hen, die als opiumschuiver staan opgeteekend in een ten

(1) Dit artikel is opgenomen zooals het luidt ingevolge artikel 1 der ordonnantie van 19 Februari 1910 (Staatsblad no. 156) juncto de ordonnantie van 20 Februari 1912 (Staatsblad no. 201).

Bepalingen. 2

Sluiten