Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

(7) Wanneer het, naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, niet twijfelachtig is, dat de verbeurdverklaring van eenige partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit anderen hoofde geene strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze •als bij de vorige alinea's is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst der in de eerste alinea van artikel 10 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of van den Scheikundige bij die fabriek (1).

Artikel 13.

De voorschriften van deze ordonnantie zijn niet van toepassing op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium en de andere in artikel 1 genoemde zaken voor geneeskundig gebruik, behoudens de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen bepalingen.

Overgangsbepaling.

Artikel 14.

(Over opium hetwelk bezeten werd bij de inwerkingtreding der ordonnantie; is vervallen door verloop van tijd).

Bij § II sub 6° 16 der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad n? 89) is verder bepaald, dat opium ingekocht bij een der verkoopplaatsen van de Opiumregie, doch buiten het gebied der Opiumregie in de residentie Palembang zijn wettig karakter behoudt in het gebied der opiumregie in bedoeld gewest.

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge artikel 5 der ordonnantie van 4 Februari 1913 (Staatsblad no. 218).

Sluiten