Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIK

1908. jr©. 639. Invoering van de opiumregie in de geheele residentie Djambi en sluiting van een deel van dat gewest voor den invoer, den verkoop, het bezit en het vervoer van opium of van overblijfselen daarvan.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË, Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, voor de geheele residentie Djambi het beheer van het opiummiddel willende regelen en het wenschelijk achtende een gedeelte van dat gewest te sluiten voor den invoer, den verkoop, het bezit en het vervoer van opium of van overblijfselen daarvan;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

I. Met intrekking der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad li' 89X1) voor zoover die van toepassing is op de residentie Djambi, voor zooveel noodig krachtens Koninklijke machtiging, te bepalen dat het beheer van het opiummiddel in genoemd gewest rechtstreeks door het Gouvernement wordt gevoerd onder den naam van Opiumregie;

II. Vast te stellen de volgende:

(1) Bij § I der ordonnantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad no. 89) werd uitvoering gegeven aan de Koninklijke machtiging tot invoering der Opiumregie in de residenties Banka en Onderhoorigheden en Palembang en o. m bepaald dat in laatstgenoemd gewest het opiummiddel rechtstreeks door het Gouvernement in handen wordt genomen en gevoerd onder den naam van Opiumregie met ingang van 1 April 1906. Voor zooveel betreft de toen tot dat gewest behoorende tijdelijke afdeeling Djambi werd die machtiging echter slechts geacht te gelden voor het toenmalig rechtstreeks bestuurd gebied te weten Djambi, Moeara Saba, Moeara Koempeh, Simpang en Moeara Toengkal en niet voor de toenmalige zelfbesturende landschappen. In de laatstbedoelde gedeelten van het gewest en in Koerintji is de Opiumregio derhalve eerst ingevoerd op 1 Januari 1909, den datum van inwerkingtreding van dit Staatsblad 1908 no. 639.

Bepalingen.

4

Sluiten