Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

vergunning tot het bezit en vervoer van regie-opium uitsluitend voor eigen gebruik zoomede van regie-djitjing; i. het bezit en het vervoer van opium en van overblijfselen daarvan, door, ten behoeve van of van wege het Gouvernement, dan wel door dienaren van het Gouvernement in hunne ambtelijke hoe* danigheid.

(3) Vergunningen tot het bezit en vervoer van regie-opium voor eigen gebruik, zoomede van regie-djitjing, bedoeld in alinea 2 sub a van dit artikel, mogen alleen verleend worden aan hen, die op het tijdstip van inwerkingtreding dézer ordonnantie reeds geregeld opium gebruiken en gevestigd zijn in een der in genoemde aünea omschreven gedeelten van de hoofdplaats Djambi of van Moearösabak.

(4) In de vergunning wordt aangegeven een maximum, hetwelk de gezamenlijke inkoopen van den houder per kalendermaand niet mogen overschrijden, zoomede de naam der verkoopplaats bij welke het benoodigde opium kan worden gekocht, en waarheen de daarvan verkregen djitjing mag worden vervoerd.

(5) De vergunningen worden verleend onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur kunnen worden ingetrokken en in elk geval niet langer dan één jaar geldig zijn.

(6) Bij bezit'of vervoer van regie-opium of regie-djitjing door de houders der vergunningen moet de betrekkelijke vergunning op aanvrage der Politie worden vertoond.

(7) Aan een ieder is het verboden aan personen ter plaatse niet gerechtigd tot het bezit en het vervoer van regie-opium en regiedjitjing:

a. gelegenheid te geven tot het gebruiken van opium; Z>. opium of de in de tweede alinea van artikel 1 daarmede gelijkgestelde zaken te vervreemden, ook anders dan door verkoop.

(8) Het opium en de overblijfselen daarvan, welke in strijd met de bepalingen der eerste alinea van dit artikel bezeten of vervoerd worden, worden beschouwd en behandeld als onwettig opium.

(9) Overtreding van de alinea's 6 en 7 van dit artikel wordt gestraft met de straffen bedreigd in artikel 3 alinea 3.

Artikel 9.

Allen, die tot het verkoopen of vervoeren van onwettig opium of tot het op eenigerlei andere wijze overtreden der bepalingen dezer

Sluiten