Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring van. het achterhaalde opium en der achterhaalde gereedschappen gestraft:

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van drie tot acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zondei loon van acht dagen tot drie maanden; i. op hen, die — in gevallen van eenvoudig bezit, verkoop of vervoer van opium tot eene hoeveelheid van niet meer dan twee thails ruw of hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld, of van de in § ƒ der eerste alinea van artikel 6 omschreven gereedschappen, — in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie, anders dan voor de eerste maal ter zake in overtreding worden bevonden.

In die gevallen worden de overtreders, behalve met verbeurdverklaring van het aangehaalde opium en der aangehaalde gereedschappen, gestraft:

Europeanen en met dezen gelijkgestelden met eene geldboete van één honderd gulden of gevangenisstraf van acht dagen;

Inlanders en met dezen gelijkgestelden met ten.arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zondei loon van drie maanden. (7) Veroordeelingen, uitgesproken krachtens het voor de residentie Banka en Onderhoorigheden buiten werking gestelde reglement voor de Opiumpacht, vastgesteld bij de ordonnantie van 1 November 1855 (Staatsblad Il! 71), zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld, komen mede in aanmerking bij de beoordeeling of voor de eerste maal dan wel bij herhaling overtreding is gepleegd (*).

Artikel 12.

(1) De overeenkomstig artikel 10 uit 's Lands kas uit te keeren gelden, zoomede de boeten, verbeurd en voldaan ter zake van overtredingen van deze ordonnantie, worden onverwijld, nadat de veroordeeling kracht van gewijsde zaak heeft bekomen, of nadat in de gevaUen, bedoeld bij artikel 410 van het reglement op de strafvordering en artikel 482 van het reglement tot regeling van het rechts-

(1) Deze alinea wordt aldus gelezen ingevolge § II sub 3° a der ordon. nantie van 6 Februari 1906 (Staatsblad no. 89).

114

Sluiten