Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

(1) Zij, die voorzien zijn van daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunningen, zijn bevoegd om de door hem aan te wijzen gebouwen of gedeelten daarvan in te richten en te gebruiken tot opiumverbruikplaatsen, die kitten worden genoemd, en waarin aan het algemeen gelegenheid wordt gegeven medegebracht bereid opium te gebruiken. Deze vergunningen worden verleend voor verbruikplaatsen of voor mannen of voor vrouwen, en onder het voorbehoud dat zij te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk kunnen worden opgezegd. Vergunningen tot het openen van meer dan één kit voor mannen, ol van meer dan één kit voor vrouwen, daar waar een verkoopplaats gevestigd is, zoomede tot het openen van één of meer kitten, daai waar geen verkoopplaats gevestigd is, worden niet verleend dan na overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie. Wordt daarbij geen overeenstemming verkregen, dan beslist de Gouverneur-Generaal.

(2) Behalve aan den kithouder, in de kit, is het aan een iedei verboden aan het algemeen gelegenheid te geven tot het verbruiken van opium.

Artikel 4.

De houders van de in artikel 3 bedoelde schriftelijke vergunningen zorgen, dat vóór aan de daarin aangeduide gebouwen, op eent zichtbare plaats, een houten bord wordt gesteld, waarop voor zoover betreft de kitten voor vrouwen, de woorden „opiumkit voor vrouwen'" en voor zoover betreft de andere kitten, het woord „opium kit" in de Nederlandsche, de plaatselijke of eene andere ter plaatse verstaan wordende Inlandsche en de Chineesche taal, duidelijk te lezen staan.

Artikel 5.

(1) Jongelieden, van wie men niet met genoegzame zekerheid weet, dat zij den leeftijd van achttien jaren bereikt hebben, personen, behoorende tot de Dajaksche bevolking, zoomede gewapende of beschonken lieden, worden in de kitten — onverschillig voor mannen of voor vrouwen — niet toegelaten. In de kitten voor vrouwen worden geen mannen en in de andere kitten geen vrouwen toegelaten.

133

Sluiten