Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Dobbel- of andere spelen, hoe ook genaamd, zijn daarin verboden.

(3) Evenzoo is het aan een ieder verboden in een opiumkit ot hare aanhoorigheden goederen tegen gereed geld in pand te nemen of te koopen.

(4) Het Hoofd 'van gewestelijk bestuur bepaalt in overleg met den Hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie, voor elke kit gedurende welke uren zij voor het publiek toegankelijk mag worden gesteld, met dien verstande, dat de kitten in elk geval van elf uur des avonds tot half zes uur des ochtends gesloten zullen zijn

(5) De kithouder is strafbaar, indien handelingen worden gepleegd in strijd met de le, de 2e of de 4e alinea van dit artikel, of indien hij de bezoekers van de kit op eenigerlei wijze van opium voorziet of doet voorzien, ook al draagt deze handeling niet het karakter van verkoop, dan wel indien hij toelaat, dat de bezoekers elkander in de kit op eenigerlei wijze opium afstaan.

Artikel 6.

(1) Behalve in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 11, 12 en 13 en behoudens het bepaalde bij de artikelen 17 en 24 dezer Bepalingen, is het aan niemand, wie het ook zij, geoorloofd in eigendom of in voorraad te hebben, te bezitten of te vervoeren:

a. ruw opium;

b. bereid opium, dat niet is gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Begie;

c. meer dan één thail bereid opium, onverschillig van wien gekocht of verkregen;

d. zaken, als bedoeld in de tweede aünea van artikel 1, welke niet kunnen worden aangemerkt als bereid opium, gekocht bij een der verkoopplaatsen van de Regie, of als daarvan verkregen overblijfselen van gerookt opium;

e. overblijfselen van opium, als bedoeld in § d, in hoeveelheden van meer dan één halve thail, behoudens het bepaalde in alinea 5 van dit artikel;

ƒ. gereedschappen, die in den regel uitsluitend gebezigd worden tot of het kenmerk dragen van te zijn gebezigd voor het bereide!. van opium.

(2) Nochtans zijn zij, die voorzien zijn van eene door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk verleende vergunning, bevoegd tot het vervoeren of doen vervoeren van meer dan één

184

Sluiten