Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewestelijk of plaatselijk bestuur aan te wijzen ambtenaren, aan wal gebracht en in een publiek entrepot of andere wel verzekerde bergplaats opgeslagen.

(2) Het is verboden de emballage te openen of het opium over te pakken.

(3) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan afwijkingen toestaan van de bepalingen van dit artikel.

(4) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur stelt, indien hij vergunning verleent tot het aan boord blijven van het opium, het vaartuig onder bewaking van daartoe door hem aan t( wijzen ambtenaren.

Artikel 13.

(1) Het opium, dat krachtens het vorige artikel in eene bergplaats is opgeslagen, wordt weder geladen in het vaartuig, waarmede het is aangevoerd.

(2) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan om bijzondere redenen vergunnen, dat het opium in een ander vaartuig wordt geladen.

(3) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur bepaalt het tijdstip van de inlading in dier voege, dat het vertrek van het vaartuig niet wordt vertraagd.

(4) Het opium wordt aan boord zoodanig geborgen, dat men zich gemakkelijk van zijne aanwezigheid overtuigen kan.

Artikel 14.

(1) Het opium moet met het vaartuig, aan boord waarvan het blijft krachtens de in de laatste alinea van artikel 12 bedoelde vergunning, of waarin het krachtens artikel 13 is geladen, binnen een door het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur te bepalen termijn worden vervoerd.

(2) Het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur kan het opium aan boord doen bewaken tot het vaartuig vertrekt of tot een ander door hem te bepalen tijdstip'.

Artikel 15.

(1) De kosten van de lossing, van het vervoer naar de bergplaatsen en van daar naar boord, en van de inlading komen voor rekening van den gezagvoerder.

139

Sluiten