Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

blijvende yT beschikbaar, ten einde daaruit, ter beoordeeling van den Hoofdambtenaar, Chef van den dienst der Opiumregie (*), buitengewone belooningen toe te kennen aan personen, die zich ter ontdekking van overtredingen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

(2) (Ingetrokken ).

(3) De Eesident van Bali en Lombok beslist wie als aanbrenger, als aanhaler en als medewerker moet worden aangemerkt.

(4) Een ieder, die in meer dan een categorie werkzaam is geweest, heeft aanspraak op aandeel uit elke, waarin hij zijne diensten heeft verleend.

(5) De verdeeling tusschen verscheidene aanbrengers, aanhalers of andere deelgerechtigden geschiedt door den Resident van Bali en Lombok naar gelang van ieders verdiensten.

(6) Aandeelen, waarop niemand aanspraak heeft, blijven mede beschikbaar voor de toekenning van buitengewone belooningen op den voet van de slotbepaling in het eerste lid.

(7) De voorschriften van artikel 2 van de resolutie van 16 September 1833 n; 6 (Staatsblad II? 56) en van artikel 1 La. b van het besluit van 18 September 1853 II' 5 (Staatsblad 11! 73) blijven voor zoover zij op de afdeeling Lombok van toepassing zijn, gehandhaafd.

(8) Wanneer het, naar het oordeel van den Eesident van Bali en Lombok, niet twijfelachtig is, dat de verbeurdverklaring van eenige partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de 2e alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit anderen hoofde geene strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze als bij de vorige alinea's is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst der in de le alinea van artikel 10 bedoelde verklaring van den Directeur der opiumfabriek of van den Scheikundige bij die fabriek.

Artikel 14.

De voorschriften van deze ordonnantie zijn niet van toepassing op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium en de andere in artikel 1 genoemde zaken voor geneeskundig gebruik, behoudens de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen bepalingen.

(1) Zie noot (') blz. 231.

Sluiten