Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

Generatie VI. b. zijne tegenstanders door de kracht van zijn zakelijk, bondig betoog.

Arbeidend als weinigen, gedragen door een muurvaste overtuiging, bedwong hij de stroomingen in de Kamers door de macht zijner argumenten.

Daarbuiten, als minister en als kamerlid, was hij de onkreukbare staatsman, de man uit één stuk.

Wie op voorspraak voor familie of vrienden hoopte, kwam bij Tak bedrogen uit; scherp veroordeelde hij alle nepotisme — slechts kunde en verdienste mochten op zijn steun rekenen.

In den huiselijken kring duldde hij geen politiek: in de atmospheer der huiskamer wenschte hij rust, zocht zijn vermoeid brein de noodzakelijke verfrissching voor de inspanning van den volgenden dag.

Staatkundige gesprekken golden daar als contrabande, zóó zelfs, dat zijn gezin slechts door de dagbladen en mededeelingen van buitenaf op de hoogte kon komen van des vaders strijd in de politieke arena.

Zóó ver dreef hij deze scheiding van politiek en huisgezin dat zijne huisgenooten tijdens zijne ministerieele periodes nimmer een kaart voor de gereserveerde tribunes op het Binnenhof van hem konden bekomen.

Om den vereerden vader te hooren spreken, moest de zoon een plaats op de publieke tribune zoeken.

Slechts enkele malen, tijdens zijn laatste ministerschap, liet hij zich voor het copieeren van bijzonder gewichtige stukken wel bijstaan door zijne echtgenoote en na haar dood door zijne oudste dochter. Maar gesproken werd er verder over staats-

Izaken niet. De intrekking zijner kieswet op den 9den Maart 1894 brak hem. Niet lang daarna openbaarde zich een ruggemergslijden dat den krachtigen man geleidelijk sloopte.

Den ioen Maart 1870 was Tak te's Gravenhage gehuwd met Christine Louise van Oordt, geb. Voorburg 28 Juni 1850, overl. te Middelburg, huize „De Griffioen", 29 Augustus 1897,

Sluiten