Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING B.

JONGERE LINIE (ANTHONY MARTINUS), thans DUMON TAK.

GeneratieIV. bb. Keeren wij terug tot den stamvader der jongere linie, welke thans in mannelijke lijn nog voortleeft onder den naam Dumon Tak.

Anthony Martinus Tak, de eenige jongere overlevende broeder van Pieter Roetert, werd geboren te Eede 19 Juni 1770 (blz. 18, gen. IV. bb., sub 6) en overleed te Middelburg 13

IJanuari 1843. Hoezeer daaromtrent geene bijzonderheden zijn bewaard gebleven, mogen wij aannemen, dat zijn vader servaas (Gen. III. bb.) hem, evenals zijn ouderen broeder, eene zorgvuldige opvoeding heeft gegeven.

Reeds op jeugdigen leeftijd vertrok hij naar Middelburg, waar hij aanvankelijk in den ijzerhandel van den heer A. de Wind een toekomst dacht te vinden. Zijn levenspad zou evenwel een

andere richting nemen.

Van zichzelf schrijft hij: „dog de negotie in dat Articul verlopende door de omstandigheden der Tijden, is hij Commies op het Comptoir-Generaal van Zeeland geworden."

Bij deze betrekking bleef het intusschen niet. In 1798 vinden wij zijne aanstelling vermeld tot eersten boekhouder aan de stads-wisselbank op zijne woonplaats, zulks als opvolger van P. Ackermans.

Daarenboven wist hij het vertrouwen van verschillende Middelburgsche patriciërs te winnen, die hem met het beheer hunner bezittingen belastten.

In weerwil van deze veel arbeid en zorg vereischende bezigheden, vindt Anthony Martinus waarlijk tijd, ook het

Sluiten