Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

23

Fig. 25. Trappyramide van Sakkara, tegenwoordige toestand.

zeldzaam. Anderen staan de meening voor, dat de grootte van de pyramiden geen verband houdt met den regeeringsduur, maar afhankelijk is van den voorraad beschikbaar materiaal en het bouwplan. Indien een groote pyramide in korten tijd werd gebouwd, zou dit wijzen op een meer ingespannen arbeid en sneller vervoer van materiaal- Of overigens het Egyptische volk wel zoo enthousiast aan deze gedenkteekènen arbeidde, als door enkele schrijvers wordt beweerd, mag worden betwijfeld. Vermoedelijk is de meening juister, dat ze ontstonden door intense slavenarbeid en ten koste van het leven van duizenden arbeiders.

De oudste pyramide is de trappyramide van Sakkara ten Westen van Memphis; ze werd ongeveer 3000 j. v. Fig. 22. 2. Chr. gebouwd door koning Neterkhet (Teheser of Zoser), en laat nog duidelijk in het niet vierkante, maar rechthoekige grondplan van 107 bij 120JVI. de afleiding zien van de mastaba. Diep in de rots onder het 60 M. hooge bouwwerk ligt de grafkamer. De uit kleine steenen bestaande kern is bekleed met kalksteenblokken, door metselspecie verbonden. Herhaaldelijk uitgebreid en vergroot, bleef de pyramide ten slotte toch nog onvoltooid.

Zoser's zoon Snefru bouwt de pyramide van Medun, volgens vierkant grondplan. Deze pyramide is een- Fig. 22. 8. voudiger van vorm, doch wordt, daar ze niet uit een gemetselde kern bestaat, doch uitgehouwen is uit de natuurlijke rots, ook wel onechte pyramide genoemd. Verrijzend op een hooge rots, bestaat ze uit een kleiner aantal treden, waarvan de onderste verreweg de hoogste is.

Een derden, afwijkenden vorm vertoont de bovengenoemde knikpyramide van Daschur, waarvan de zijvlakken Fig. 22. 3. volgens een stompen hoek zijn gebroken, mogelijk wel ter wille van een snelle voltooiing tengevolge van politieke beweegredenen.

Dan volgen de drie, geheel volgens regelmatigen vorm gebouwde pyramiden van Gizeh, n.1. die van Cheops, Chefren en Mykerinos, die ook in de hiergenoemde volgorde zijn gebouwd onder de koningen van de 4e dynastie.

De pyramide van Cheops (Chufu) is 146.5 M. hoog, volgens vierkant grondplan, waarvan de zijden 233 M. Fig, 22. 7. zijn. Aan den bouw, die een oppervlakte beslaat van ongeveer 54000 M2., hebben 100.000 man ongeveer 30 jaar Fig. 27. gewerkt als steenhouwers en aan het vervoer.' t Geheel zou nu een waarde vertegenwoordigen van 100 m il 1 ioen gulden.

Sluiten