Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

27

Sphinxen zijn gewoonlijk voorgesteld in rustende houding; op" reliëfs echter zijn zij soms voorgesteld in loopende houding.

Kriosphinxen zijn sphinxen met een ramskop, symbool van Ammon. Hierakosphinxen hebben een leeuwenlichaam met sperwerkop en zijn het symbool van Phre (de zon).

De dromos, allee naar den tempelingang, werd gevormd door een lange rij sphinxen aan weerszijden van een geplaveide straat; ook waren in Thebe alle groote monumenten onderling door dergelijke alleën van sphinxen of rammen verbonden, alle monolith en evengroot, het gelaat naar den weg gekeerd en rustend op een met hieroglyphen versierd piëdestal.

7. De graftempel van Gizeh, een kleine doodentempel aan de Oostzijde van de pyramiden Fig. 28. 3,4. is het eenige voorbeeld van vrijstaanden steenbouw uit het Oude Rijk. De indeeling wijkt geheel af van den lateren tempelbouw en vertoont eigenlijk veel meer overeenkomst met die der rotsgraven. Tusschen dezen granietbouw en den lateren tempelbouw is echter geen overgangsvorm bekend.

Op vertikale prismatische steenpijlers, zonder voet- of dekplaat, en zonder eenig spoor van ornament of opschrift, rusten horizontale balken, die de zoldering dragen van zware steenplaten, Hier vinden we de eerst bekende werkelijke toepassing van steenen pijlers. Het grondplan van het tempeltje is vierkant. De plattegrond bevat twee zalen, die, rechthoekig op elkaar staand, in T-vorm liggen. De achterste zaal is door 10 pijlers in drie beuken verdeeld, terwijl de voorste, door een enkele rij van 6 pijlers in het midden, verdeeld is in 2 beuken. De wanden bestaan uit albast, de pijlers uit rozerood graniet.

1. HET MIDDENRIJK, 2200-1100.

Gedurende het Middenrijk is de pyramidenbouw nog voortgezet; evenwel zijn voornamelijk de rotsgraven de monumenten uit dit tijdvak, waarin ook reeds tempels, de voornaamste bouwwerken uit het .Nieuwe Rijk, zijn gebouwd. De obelisk van Heliopolis is hiervan een der zeer weinige overblijfselen, die nog zijn bewaard gebleven. Of de sphinx van Gizeh uit het middenrijk afkomstig is, zooals enkele Egyptologen beweren, is onzeker.

2. Rotsgraven, of hypogeeën, zijn in het Oude Rijk ') zoowel als in het Nieuwe gebouwd. Tijdens het Oude Rijk werden de mummies, als ze niet in* pyramiden of mastaba's werden begraven, in de nabijheid van Gizeh, in de necropolis of doodenstad van Memphis ondergebracht. Zoo was de necropolis van het Middenrijk bij Beni-Hassan, bij Assiut en bij Der-el<-Berche, terwijl ook gedurende het Nieuwe Rijk een doodenstad ontstond bij Thebe.

Evenals tot dusver de mastaba's en pyramiden dienden tot opname der mummies van hoogen adel en pharao's, dienden in het Middenrijk hiervoor de rotsgraven, hoewel ook nog pyramiden, maar zeer kleine, werden gebouwd, o. a. bij Abydos. De kalksteen rotsen, die Fig. 29. 3. het Nijldal begrenzen, boden een welkome gelegenheid voor het aanleggen van rotsgraven.

') Slechts één klein rotsgraf uit het Oude Rijk is bekend, n.1. dat van koning Snofrus. Het ligt in de nabijheid-van zijn pyramide te Medum en bevat slechts twee onversierde zalen.

Sluiten