Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

nieuwe deelen in de lengterichting aan toe te voegen. Er zijn echter ook bij tempels, kleinere tempels, gebouwd, die op zichzelf een afgerond geheel vormen. Deze zijn echter van lateren datum, en vaak zeer elegant; opgericht op de geboorteplaats van een koningsgeslacht en dienend als bezweringstempels voor booze goden, worden ze M a m i s i of Typhoniën genoemd. Ze bevinden zich steeds in de nabijheid van de groote tempels, meestal bestaande uit slechts een cella, al of niet overdekt, voor en achter open en aan de voorzijde door een trap toegankelijk. Dergelijke kleine tempels of kapellen vindt men teElephantine (overdekt), op Phi 1 ae (nietoverdekt), Fig- 31. te Thebe, Ombos (Küm Ombo) en Denderah. 2. De detai{s. In het constructieve systeem overheerscht de rechte lijn, in plattegrond zoowel als in opstand; gewelven werden niet toegepast. Op muren, pijlers en zuilen rusten horizontale steenbalken, welke een architraaf vormend, verschillende vlakke steenplaten droegen, die uitsluitend de afdekking vormden. Het klimaat maakte een eigenlijke dakbedekking overbodig. De constructieve elementen zijn dus vierledig, a. onderbouw, b. muren en zuilen, c. horizontale balken en d. dekplaten.

De onderbouw bij groote tempels is een uit tegels gebouwd terras, dat dienst doet als gemeenschappelijk tempelterrein, waarop het geheele complex van gebouwen rust. Bij kleine tempels steunt de onderbouw uitsluitend den bovenbouw.

De pijlers en de zuilen zijn de dragende elementen. Pijlers Fig. 28 (4 enf

zijn vaak monolithen, vierhoekig, en hebben geen basement. Een achthoekig prisma ontstaat door afschuining der hoeken; evenzoo ontstaat het zestienhoekig prisma uit het achthoekig. Deze pijlers komen reeds voor in de rotsgraven van BeniHassan en Assouan. Ze zijn iets verjongd en de hoogte bedraagt ongeveer vijfmaal de doorsnede. De voetplaat bestaat uit een ronde schijf met afgeschuinde kanten. Er is geen kapiteel aanwezig, maar wel een vierkante dekplaat of

abacus, die een overgang vormt naar de architraaf.

Zuilen komen veel meer voor en zijn zeer verschillend van vormen en proporties. Tusschen Fig. 44. kapiteel en zuilhoogte bestaan geen bepaalde verhoudingen, zoodat niet, zooals later bij de Grieken, bepaalde orden zijn toegepast, evenmin als er bepaalde afstanden bestaan tusschen

Fig. 35. Obelisk te Heliopolis

Sluiten