Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEST-AZIÊ. DE BOUWKUNST DER BABYLONIËRS EN ASSYRIËRS.

55

monumentale grafmonumenten ge¬

bouwd. Slechts een enkel graf van minder beteekenis is bekend, n.1. dat Fig. 60. a. van Mugheir, overwelfd door overkraging. Het is in het geheel slechts 2.12 M. lang, 1.08 M. breed en 1.52 M. hoog. Van tempels echter en paleizen gewagen reeds de klassieke Grieksche schrijvers met geestdrift.

Zooals wc boven reeds opmerkten, bestaan de groote oude steden niet meer. Slechts puinhoopen, die zich voordoen als aanzienlijke heuvels, of dorpen in de nabijheid ervan, wijzen de centra aan, vanwaaruit eens een groot gedeelte van de toen bekende wereld werd geregeerd. Sinds 1850 is men begonnen met opgravingen, door Franschen en Engelschen, terwijl tot voor den grooten Europeeschen oorlog er Duitschers bezig waren. Zoo zijn opgravingen verricht op de plaats van de Sumerische steden: Eridu (nu Abu Scharein), Sipurla (nu Tello), Ur (nu Mugheir), Larsa (nu Senkereh). Uruk (nu Warka), Nippur (nu Niffer), Babyion, met Borsippa (nu Hillah, Birs Nimrud en El Kasr) en Agade, Akkad en Sippara (nu Abu Habbu).

Fig. 60.

Grafgewelf te Ur (Mugheir). (Naar Perrot en Chipiez).

Tegelrozet.

Kroonlijst van het tempelterras van het Sargonpaleis te Khorsabad.

Assyrisch basement. (Naar Perrot en Chipiez).

Baksteen bundelzuil uit Tello. (Naar Choisy). Kogelkapiteel uit Khorsabad. (Naar P. en C). Muurversiering uit Warka. (Naar Loftus).

1. CHALDEA. OUD-BABYLON. De Chaldeërs stichtten Babyion. Zij, zoowel als de Babyloniërs ontleenden

hun bouwkunst aan de Sumeriërs, en ontwikkelden deze onafhankelijk en zelfstandig, tot alleen in den Laattijd enkele Egyptische invloeden zich deden gelden. De oudste bouwwerken waren waterwerken en dijken, tot regeling der overstroomingen. In verband hiermede werden alle groote gebouwen op terrassen opgetrokken, om ze boven waterpeil te houden. Het oudste bouwwerk, dat waarschijnlijk van vroeger is dan 5000 v. Chr., is een afvoerkanaal te N i p p u r, dat merkwaardig genoeg, door wigvormige steenen, speciaal voor dit doel vervaardigd, overwelfd was. De boog is spits: de spitsboog ging bij den gewelf bouw Fig. 60. a. den rondboog vooraf. Overkraging bij gewelven zien we te Ur (het grafgewelf te Mugheir).

Van groote bouwwerken zijn overigens slechts puinhoopen over. Zoo de groote toren van Babel, die op de toen levende volkeren een ontzaggelijken indruk maakte. Dit totaal te gronde gaan is niet uitsluitend te wijten aan het materiaal, maar ook aan de verwoestende

Sluiten