Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

219

de rostra Julia ervoor. Voorts sticht hij op het forum Augusti den tempel van Mars Ultor, de wrekende krijgsgod. Hiervan staan nog 3 Korinthische zuilen van 18 M. hoogte overeind, uit prachtig ca'rrarisch marmer. Ook de Apollo tempel op den Palatijnschen berg werd door hem gebouwd.

1. DE TEMPELS tijdens het keizerrijk zijn aanvankelijk nog horizontaal afgedekt, en in den vorm van prostylos of ronde peripteros gebouwd. In den Laattijd werd de cella overwelfd, al bleef ook de uitwendige architectuur gebaseerd op zuilenbouw met hoofdgestel en tympanon. In Korinthische orde opgetrokken worden de details zwaar en de architectuur overladen. Tot de goed bewaard gebleven tempels in Itali√ę behooren o. a. die te Assisi, te Brescia en te Pola.

De tempel van Augustus te Pola is een Italiaansche Korinthische prostylos op hoogen onderbouw ; de prostasis heeft 4 zuilen in het front en 2 in zijaanzicht. Op het Attische basement rust de ongecanneleerde zuil; de anten zijn daarentegen wel gecanne¬

leerd. De rijke kapiteelen lijken in hoofdvorm op die van het Lysikratesgedenkteeken. Onder basement en boven " kapiteel is een skamillus. De hoogte van de zuil is tot IOV2 onderste doorsnede.

Van het hoofdgestel, dat op het Grieksche lijkt, is het fries aan de voorzijde met een opschrift, aan de 3 andere zijden met rankenornament versierd. De geison rust op vertikale consoles. De hoogte van het hoofdgestel = ','5 zuil hoog; de hoogte van het tympanon is '/s Van zijn basis.

Een andere tempel in prostylosvorm is de tempel van H o n o s en V i r t u s te Rome, die overdekt is door een tongewelf van 12.5 M. spanning en 21.5 M. lang, dat, evenals de kern van de muren, uit beton is vervaardigd. Het beneden deel der muren inwendig is vlak; het bovendeel is door Korinthische pilasters verdeeld in velden, die paneelen vormen; de pilasters dragen een hoofdgestel. Het tongewelf is lichter gemaakt door achthoekige en kleine vierkante cassetten. De vierzuilige porticus, die later is dichtgemetseld, draagt een witmarmeren architraaf, waarboven een baksteenen fries en kroonlijst volgen. Aan de zijmuren zijn' steunbeeren aangebracht.

Ook de tempel van AntoniusenFaustina, aan de Noordzijde van het forum Romanum is een prostylos. Van dezen door Antonius Pius in 141 aan zijn echtgenoote Faustina gewijden tempel staan nog 10 ongecanneleerde Korinthische zuilen met een rijk relieffries overeind.

De Saturnustempel op het forum Romanum is verbouwd. Nog 8 zuilen met Ionische diagonaalkapiteelen Fig. 209. uit later tijd staan overeind. Van den door Domitianus gebouwden Vespasianustempel staan nog 3 zuilen. Fig. 209. Ten slotte zijn nog in prostylosvorm de volgende belangrijke tempels. Te Rome de bovengenoemde tempel van Mars Ultor; die van Jupiter Stator en die van Jupiter Tonans. Te Vienne de Augustustempel;

Fig. 224. Grafteeken bij S. Remy in de Provence (Frankrijk).

Sluiten