Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

237

zuildoorsneden hoog. Het intercolumnium bedraagt IOV2 doorsneden.

241. De prachtige reliëfs aan den binnenkant der muren van hét tongewelf hebben betrekking op Jeruzalems val. Vooral het eene is van belang, omdat er een afbeelding op voorkomt van de medegevoerde tempel- • schatten, waaronder de gouden zevenarmige kandelaar. In de driehoekige velden tusschen boog en hoofdgestel bevinden zich zegegodinnen.

236. De boog van Constantijn te Rome is de laatste, die gebouwd werd, en was samengesteld uit de overblijfselen van een Trajanusboog. Dwars over een straat staande, bestaat hij uit een groot tongewelf, en twee kleinere er naast, die op vier pijlers rusten. Voor deze pijlers staan aan beide zijden vrijstaande zuilen op hooge postamenten, geplaatst voor met de zuilen overeenkomende pilasters. Het hoofdgestel loopt rondom het geheele bouwwerk, en springt boven de zuilen plaatselijk voor; ook de attica springt plaatselijk boven de zuilen voor, terwijl boven het hoofdgestel, telkens in de assen der zuilen, gebeeldhouwde figuren staan. De zeer rijke Korinthische zuilen staan ver uit elkaar, en zijn, evenals het hoofdgestel, zuiver decoratief zonder eenige constructieve beteekenis. Het bouwwerk bood gelegenheid voor zeer veel ornament; reliëfs komen voor boven de kleine bogen, b.v. medaillons, aan den binnenkant van de doorgangen en op de postamenten. Daarentegen is het fries onversierd, terwïil de attica opschriften bevat.

235. De boog vanSeptimusSeverus werd in 204 gebouwd, ter herinnering aan de overwinning op de Parthen en Arabieren. Drie doorgangen zijn aan den binnenkant der gewelven met fraaie cassetten versierd. De boog van Trajanus te Benevente gelijkt zeer veel op dien van Titus.

De boog van de Se r g ier s (porta aurea) dateert uit de 1= eeuw, en heeft aan weerszijden van de boogopening gekoppelde zuilen, waarboven het hoofdgestel voorspringt.

DeHadrianusboog te Athene bestaat uit 2 verdiepingen, en is in zooverre een afwijkend type, dat hij geen opening vormt in een muur, of bestaat uit een constructief pijlersysteem met decoratieve zuilen en lijsten, maar deze laatste bouwdeelen meer zelfstandig constructief zijn. Op de 2e verdieping staan zelfs de zuilen volledig . vrij. Zijn de profielen en verhoudingen overwegend Grieksch, de kapiteelen zijn daarentegen zuiver Romeinsch. . 237. Eindelijk treft men nog bogen aan te Rome (die van Claudius, Drusus, Aurelius, Diocletianus e. a.), te Aosta, Susa, Rimini, Ancona, Verona, Pola, Benevento en Perugia; in Frankrijk teSaintRemy, Orange, Autun, Rheims, Besancon, Saintes, Carpentras en Cavaillon; in Spanje o. a. te Merida; in Griekenland te Saloniki; in Duitschland te Trier.

Een der fraaiste decoratieve monumenten uit het laatst van den Romeinschen stijl is de eerepoort der goudsmeden te Rome, gebouwd ter eere van Septimus Severus. Klein, maar uiterst rijk gedecoreerd, rust de boog op twee vierhoekige pijlers, langs de hoeken waarvan pilasters loopen waarop de kroonlijst rust. De pilasterschachten zijn met vertikale ranken versierd en met composietkapiteelen bekroond, terwijl de velden

Fig. 242. Romeinsch stucadoorswerk, le eeuw n. Chr. Villa Farnesina. (Naar Weissman).

Sluiten